Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

Pokaż Kraków na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków

Zakład wywodzi się z katedry botaniki utworzonej w 1847 roku. Nazwa "Katedra (Zakład) Systematyki i Geografii Roślin" używana była od ok. 1953 roku. Obecna nazwa jednostki powstała w wyniku połączenia w 2016 roku Zakładu Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium oraz Zakładu Paleobotaniki i Paleoherbarium.

Profil badawczy:

 • taksonomia różnych grup organizmów (grzybów, mszaków, wątrobowców i roślin naczyniowych),
 • florystyka,
 • fitogeografia,
 • fitosocjologia,
 • kartografia florystyczna,
 • paleobotanika paleozoiku, mezozoiku i czwartorzędu,
 • palinologia,
 • aerobiologia,
 • monitoring pyłkowy na terenie Krakowa i na transekcie od Tatr po środkową Polskę.

Kierownik

dr hab. Piotr Mleczko
tel. 12 664-67-93
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.28
30-387 Kraków

e-mail: piotr.mleczko@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Ewelina Klichowska - dr, asystent

Specjalność:

 • taksonomia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i ekologia gatunków siedlisk ekstremalnych (stepowych, naskalnych),
 • filogenetyka i ekologia molekularna,
 • wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin,
 • modelowanie niszy ekologicznej oraz zastosowanie metod statystycznych w taksonomii i ekologii.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej,
 • Warsztaty botaniczne.

 

Jacek Madeja - dr, adiunkt

Specjalność:

 • palinologia

Zainteresowania badawcze:

 • palinologia czwartorzędu,
 • palinologiczne wskaźniki działalności człowieka w przeszłości,
 • immunodetekcja alergenów pyłkowych w powietrzu,
 • paleoDNA (ancient-DNA),
 • palinologia sądowa.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Paleobotanika,
 • Podstawy paleozoologii i paleobotaniki,
 • Technologie informatyczne.

 

Józef Mitka - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia numeryczna,
 • zróżnicowanie rodzaju Aconitum w Karpatach,
 • rzadkie i zagrożone gatunki roślin i praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Statystyka,
 • Numeryczne metody - zastosowanie w badaniach florystycznych,
 • Ochrona gatunkowa roślin - teoria i praktyka,
 • Monitoring biologiczny (dla kierunku: Ochrona Środowiska).

 

Piotr Mleczko - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • mykologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i ekologia grzybów,
 • ektomykoryza.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Biologia grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie,
 • Warsztaty botaniczne.

 

Marcin Nobis - dr hab., profesor uczelni

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • fitogeografia (ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Małopolskiej),
 • taksonomia roślin,
 • fitosocjologia,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej.

 

Grzegorz Pacyna - dr, adiunkt

Specjalność:

 • paleobotanika

Zainteresowania badawcze:

 • rośliny kopalne i ich znaczenie ewolucyjne,
 • flory karbońskie Polski,
 • organy rozrodcze roślin kopalnych,
 • biostratygrafia,
 • kopalne ekosystemy.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Paleobotanika,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów.

 

Artur Pliszko - dr, adiunkt

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • taksonomia,
 • geografia roślin,
 • rośliny inwazyjne,
 • homogenizacja biotyczna,
 • hybrydyzacja między rodzimymi a obcymi gatunkami roślin,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Technologie informatyczne.

 

Joanna Zalewska-Gałosz - dr hab., profesor uczelni

Specjalność:

 • taksonomia,
 • florystyka.

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia Potamogeton

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Jolanta Sajka

Doktoranci

 • mgr Evgenii Baiakhmetov
 • mgr Jakub Dębowski
 • mgr Artur Górecki
 • mgr Aleksandra Mazurkiewicz
 • mgr Lizaveta Vinsek
 • lic. Anna Wróbel