Monika Kwiatkowska

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: monika.m.kwiatkowska@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 30

Zainteresowania badawcze

  • rozmnażanie generatywne roślin kwiatowych: megasporogeneza, rozwój gametofitu żeńskiego, mikrosporogeneza, rozwój gametofitu męskiego oraz rozwój zarodka i dojrzewanie nasion
  • wpływ ekstremalnych warunków środowiska (hałdy, zwałowiska, emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych) na reprodukcję roślin: na procesy kwitnienia, owocowania oraz na kiełkowanie nasion i wzrost siewek
  • degradacja środowiska przyrodniczego oraz problemy ochrony przyrody i rekultywacji nieużytków poprzemysłowych

Wybrane publikacje (selected publications)

Słomka A., Kwiatkowska M., Bohdanowicz J., Shuka L., Jędrzejczyk- Korycińska M., Borucki W.,  Kuta E. 2016. Insight into “serpentine syndrome” of Albanian, endemic violets (Viola L., Melanium Ging. section) – Looking for unique, adaptive microstructural floral and embryological characters. Plant Biosystems. DOI: 10.1080/11263504.2016.1219418

Izmaiłow R., Pająk M., Kwiatkowska M., Musiał K. 2015. Wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin. W: Wierzbicka M. (red). Ekotoksykologia: rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa UW. Warszawa s. 96-116.

Kwiatkowska M., Izmaiłow R. 2014. Ovule, female gametophyte and embryo are more sensitive to heavy metal pollution than anthers and pollen of Cardaminopsis arenosa (L.), a member of calamine flora. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 56/1: 128-137.

Słomka A., Bohdanowicz J., Poznańska E., Kwiatkowska M., Pilarska M., Struebig M., Shuka L., Kuta E. 2014. Usefulness and limitation of pollen characters in environmental studies based on Viola L. species (sect. Melanium Ging.).  Modern  Phytomorphology 5:31-34.

Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część II. Mechanizmy detoksykacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich. Wiadomości Botaniczne 52 (3/4):7-23.

Siwek M. 2008. Biologiczne sposoby oczyszczania środowiska. Wiadomości Botaniczne 52 (1/2): 23-28.

Siwek M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. Pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Wiadomości Botaniczne 52 (1/2): 7-22.

Siwek M., Laberche J.-C., Paré J., Izmaiłow R. 2006. Absorption and migration of heavy metals in Medicago lupulina L., growing in polluted industrial areas. Revue de Biologie végétales – Le Botaniste 29: 1/2: 3-11.

Siwek M., Izmaiłow R., 2002. Megasporogenesis and embryo sac development in Godetia Spach (Onagraceae). Zoologica Poloniae 47/2: 23-24.