Wydawnictwa

ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA series Botanica

Od wielu lat w Instytucie Botaniki UJ, w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin, znajduje się redakcja impaktowego czasopisma Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica, wydawanego przez Oddział Krakowski Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem czasopisma jest prof. dr hab. Andrzej Joachimiak.

http://www.ib.uj.edu.pl/abc

http://www.degruyter.com/view/j/abcsb

Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne (Botanical Papers)

Instytut Botaniki ma własne wydawnictwo publikujące oryginalne prace naukowe. Od 1973 roku w seryjnych wydawnictwach Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zeszyty Naukowe UJ) ukazywały się "Prace Botaniczne" (Folia Botanica). Był to rocznik publikujący prace oryginalne pracowników i doktorantów Instytutu w języku polskim ze streszczeniem w językach kongresowych oraz prace w języku angielskim. Część zeszytów było jednotematycznych i zawierało monograficzne opracowania w większości przypadków dotyczących problemów geobotanicznych Karpat. Od numeru 26 (roku 1993) w Pracach Botanicznych publikowane są tylko opracowania monograficzne. Od numeru 31 (rok 1998) czasopismo zostało wyłączone z seryjnych wydawnictw uniwersyteckich (Zeszyty Naukowe UJ) i ukazuje się pod tytułem "Prace Botaniczne" (Botanical Papers). Rocznie ukazuje się od jednego do kilku zeszytów czasopisma; jest to uzależnione od ilości napływających materiałów do redakcji. Przez wiele lat redaktorem czasopisma był prof. dr Jan Kornaś. W latach 1994-2004 funkcję redaktora pełniła dr Anna Stengl, a od 2005 roku redaktorem jest prof. dr hab. Adam Zając.

Varia

Instytut Botaniki UJ wydaje także opracowania naukowe i skrypty dla studentów w postaci wydawnictw nieregularnych (Varia). Ukazały się tu między innymi 3 atlasy rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce przygotowane przez Pracownię Chorologii Komputerowej IB UJ.

Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu

Arkadiusz Nowak, Maciej Kozak, Marcin Nobis, Grzegorz Kusza (2008): Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu, część I. - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS & Studio IMPRESO, Opole.

Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Agnieszka Nobis, Sylwia Nowak, Grzegorz Kusza (2011): Atlas of Vascular Plants of Tajikistan, part II. - Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio IMPRESO, Kraków-Opole.


Arkadiusz Nowak, Marcin Nobis, Sylwia Nowak, Agnieszka Nobis, Grzegorz Kusza (2011): Atlas of Vascular Plants of Tajikistan, part III. - Institute of Botany Jagiellonian University, Department of Land Protection Opole University, studio IMPRESO, Kraków-Opole.

Sprzedaż wydawnictw (także z wysyłką) prowadzi (sale and distribution):
mgr Lilianna Żwirecka
e-mail: lilianna.zwirecka@uj.edu.pl
31-501 Kraków, ul. Kopernika 27
tel.: (+48 12) 663-36-46, fax: (+48 12) 423-09-49