Działalność naukowa

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z największych oraz najbardziej znaczących ośrodków badań botanicznych w Polsce i Europie Środkowej. Charakteryzuje go szeroki wachlarz uprawianych dyscyplin, z których wiele jest prowadzonych na poziomie światowym. Udział specjalistów z wielu dziedzin botaniki współpracujących w jednym ośrodku owocuje pracami interdyscyplinarnymi. Szeroki jest także zakres współpracy z placówkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Problematykę naukową Instytutu można zgrupować w postaci trzech zasadniczych kwestii. Pierwsza z nich dotyczy przemian szaty roślinnej pod wpływem działalności człowieka, jej historii i współczesności oraz skutków dla rozwoju cywilizacji człowieka na planecie Ziemia. Druga z kolei stanowi jedno z podstawowych pytań współczesnej biologii o przebieg ewolucji życia na naszej planecie. Rozpatrywane jest ono na poziomie subkomórkowym (w tym badania DNA), na poziomie zespołów funkcjonalnych komórek czyli tkanek, w skali osobnika, populacji oraz specjalnych układów ponad populacyjnych jakie stanowią zbiorowiska roślinne. Trzecie pytanie dotyczy z jednej strony logicznych podstaw stosownych procedur badawczych z drugiej zaś historii dziedzin reprezentowych w Instytucie. Ta refleksja nad poznaniem, jego rozwojem historycznym i sposobami dochodzenia do prawdy jest konieczna szczególnie w czasach gwałtownego, wykładniczego rozwoju nauki i pewnego zamętu w głowach badaczy, wskazujących tylko dziedziny urodzone wczoraj (i uprawiane przez siebie), jako jedyne ważne dla poznania.

Badania naszego Instytutu skupiają się nad materiałem roślinnym w sensie arystotelesowskim, a więc nad światem roślin asymilujących (z różnych grup systematycznych), światem grzybów i zaliczanych do nich organizmów symbiotycznych jakimi są porosty oraz światem nagiej cytoplazmy czyli śluzowcami.

Powyższe zagadnienia są rozwiązywane metodami wielu dziedzin współczesnej biologii reprezentowanymi w Instytucie takimi jak: ekologia, fitogeografia, taksonomia, embriologia, cytologia, paleobotanika i inne.

Poligonem naszych badań jest przede wszystkim Polska. To badacze tu pracujący powinni ten kawałek Ziemi dany nam do dyspozycji zbadać wszechstronnie i włączyć tę wiedzę w światowe dziedzictwo poznania przyrody Ziemi. W Instytucie są prowadzone także badania na innych obszarach. Jednym z najważniejszych z nich są obszary polarne (ze szczególnym uwzględnieniem Antarktydy). W kręgu zainteresowań badaczy Instytutu leży również Afryka i Ameryka Północna.