Alina Stachurska-Swakoń

Dane adresowe (address)

Zakład Ekologii Roślin (Department of Plant Ecology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
e-mail: alina.stachurska-swakon@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 663 36 71

Wybrane publikacje (selected publications)

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2013. Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. – Botanical Journal of the Linnean Society 171(2): 413–428.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2012. Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae (Festuco-Brometea class) in the Nida Basin (Małopolska Upland) after 90 years. - Acta Soc. Bot. 81(3): 167-173.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2011. The analysis of the forest flora of the Strzyżowskie Foothills from the perspective of presence of anthropogenic species. - Acta Univ Lodz., Folia Biol. Oecol. 7: 99-110.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A., Kostrakiewicz K. 2011. Ostericum palustre (Apiaceae) - nowy gatunek we florze Płaskowyżu Proszowickiego. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(1): 169-171.

Stachurska-Swakoń A. 2010. Występowanie interesujących gatunków roœlin w zbiorowiskach ziołoroślowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. [w:] Mirek Z. (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom II Nauki biologiczne, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane: 23-24.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2012. Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina (L.) Wallr. - Preslia 84(1): 121-140.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2011. Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w murawach kserotemicznych (Festuco-Brometea) na terenie Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska). - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 321-330.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2011. Alopecurus myosuroides (Poaceae) jako trwały chwast pól uprawnych okolic Skały na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 221-229.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A., Bartoszek W. 2011. Determinants of Carex pendula and C. strigosa occurrence in ash carrs of the Strzyżów Foothills (Western Carpathians). - [in:] Zemanek B. (ed.), Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p. 131-137.

Budzik K., Stachurska-Swakoń A. 2011. Bogactwo florystyczne zlewni potoku Pleśnianka (Pogórze Rożnowskie, Zachodnie Karpaty). - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 265-280.

Stachurska-Swakoń A. 2011. Rare and endangered species in communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 127-134.

Stachurska-Swakoń A., Kuź K. 2011. Phenotypic response of Doronicum austriacum Jacq. (Asteraceae) to diverse mountain and lowland conditions. - Pol. J. Ecol. 59(2): 249-262.

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2011. Genetic variability of small isolated populations of Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae) in the Beskid Mały Mts (southern Poland). - Pol. J. Ecol. 59(2): 279-288.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2010. Zmiany we florze chwastów upraw zbożowych w latach 1950-2010: badania na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. - Prądnik. Prace Muz. Szafera 20: 397-408.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2010. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17 (2): 315-359.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2010. Rzadka i zagrożona roślinność torfowiskowa w Słupowie na Płaskowyżu Proszowickim. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(3): 175-183.

Stachurska-Swakoń A. 2009. Syntaxonomical revision of the communities with Rumex alpinus L. in the Carpathians. - Phytocoenologia 39(2): 217-234.

Stachurska-Swakoń A. 2009. Phytogeographical aspects of grasses occuring in tall-herb vegetation in the Carpathians. - [In:] Frey L. (ed.), Grass research, p. 39-47 - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 131 pp.

Stachurska-Swakoń A. 2009. Plant communities of the Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 in the Carpathians - initial results. - [In:] Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds), The role of geobotany in biodiversity conservation. p. 125-134. - University of Silesia, Katowice, 375 pp.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2009. Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w zbiorowiskach z rzędu Caricetalia davallianae na obszarze Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 305-316.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2009. Nowe stanowisko Cladium mariscus (Cyperaceae) w Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1): 183-185.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Stachurska-Swakoń A. 2008. Turzyca czarna (Carex parviflora) - [In:] Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. s. 518-519. - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Stachurska-Swakoń A. 2008. Synanthropical communities with Rumex alpinus in the Tatra National Park (Western Carpathians). - [In:] Kočárek P., Plásek V., Malachová K. & Cimalová S. (eds), Environmental changes and biological assessment IV. pp. 321-330. - Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 186, Ostrava, 391 pp.

Stebel A., Smieja A., Stachurska-Swakoń A., Żarnowiec J. 2008. Bryum weigelii (Bryophyta, Bryaceae) in the Polish part of the Carpathians. - [In:] Kočárek P., Plásek V., Malachová K. & Cimalová S. (eds), Environmental changes and biological assessment IV. pp. 183-188. - Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 186, Ostrava, 391 pp.

Stachurska-Swakoń A. 2008. Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie). - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 336-338.

Stachurska-Swakoń A. 2008. Nowe stanowisko turzycy czarnej Carex parviflora (Cyperaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie). - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 333-335.

Towpasz K., Stachurska-Swakoń A. 2008. Alder-ash and willow communities and their diversity in the Pogórze Strzyżowskie foothills (Western Carpathians). - Acta Soc. Bot. Pol. 77(4): 327-338.

Stachurska-Swakoń A. 2008. The role of Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz in formation of tall-herb communities in the Tatra National Park (the Western Carpathians). [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds): Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resourses and protection. pp. 81-94. - Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, 253 pp.

Stachurska-Swakoń A., Towpasz K. 2008. Communities with Matteucia struthiopteris (L.) Tod in the Carpathians and attendant threats. - [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds): Club mosses, horsetails and ferns In Poland - resourses and protection, pp. 67-80. - Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, 253 pp.

Stachurska-Swakoń A. i in. (= Zając M., Zając A., Zemanek B. eds.) 2006. Flora Cracoviensis Secunda (atlas). Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniw. Jagiell. Kraków, 291 s. (współautor monografii)

Ziarnek K. Stachurska-Swakoń A., Ziarnek M. 2004. Gatunki chronione, zagrożone i rzadkie we florze zachodniej i północnej części Pojezierza Ińskiego. - Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 234 (93): 415-422.

Stachurska-Swakoń A., Bartoszek W. 2003. Ancient settlement and distribution of some archaeophytes in the Polish Carpathians. - [In:] Zając A., Zając M., Zemanek B. (eds) Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, s. 173-183.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2002. Plant communities and their changes in the surroundings of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland). - [In:] Obrębska-Starkel B. (ed.) Topoclimatic and Geoecological Changes in the Wieliczka Foothills in the surrounding of the Dobczyce reservoir. - Prace Geogr. 109: 31-72.

Stachurska-Swakoń A., Spribille T. 2002. Forest communities of the northern Whitefish Range, Rocky Mountains, Montana, U.S.A. - Folia Geobot. 37(4): 509-540.

Obrębska-Starklowa B., Olecki Z., Trepińska J., Skiba S., Soja R., Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2001. O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu dobczyckiego zbiornika wodnego - [In:] K. German, J. Balon (eds) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. - Problemy ekologii krajobrazu 10: 607-614.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska-Swakoń A. 2001. Przemiany roślinności pod wpływem zmian w gospodarowaniu przestrzenią (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej). - [w:] K. German, J. Balon (eds) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. - Problemy ekologii krajobrazu 10: 624-632.

Stachurska-Swakoń A. 2000. Glacier National Park (Góry Skaliste, Montana, USA). - Wierchy 65: 153-168.

Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Zbiorowiska nieleśne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). (Non-forest communities of the Magura National Park (Beskid Niski Mts.). - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellon., Pr. Bot. 33: ss. 60.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska A. 1998. Vegetation changes of Gaik-Brzezowa and its surroundings (Southern Poland). - [in:] S. Mochnacky & A. Terpo (eds), III. Antropization and environment of rural settlements flora and vegetation. Proceedings of International Conference Zemplinska Sirava: 173-183.

Trzcińska-Tacik H., Stachurska A. 1998. Changes in the vegetation near the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) after 10 years of filling. - [In:] Vegetation science in retrospect and perspective (abstracs). - Studies in Plant Ecology 20: 22.

Dubiel. E., Gawroński S., Stachurska A. 1998. Relikty dawnych kultur ogrodowych w Magurskim Parku Narodowym. (Relics of past horticulture in the Magura National Park). - Fragm. Florist. Geobot. Ser. Polonica 5: 101-108.

Stachurska A. 1998. Wykorzystanie numerycznych metod porządkujących w poszukiwaniu wzorca przestrzennego rozmieszczenia gatunków runa leśnego.- [In:] Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Toruń, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, s. 211-214.

Stachurska A. 1998. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego (Zachodnie Karpaty). - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 30: p. 78.

Stachurska A. 1998. Forest communities and their transformations in the benchland area of the Carpathian foreland. - Prace Geogr. Inst. Geogr. UJ, 103: 179-188.

Dubiel. E., Gawroński S., Stachurska A. 1997. Przegląd nieleśnych zbiorowisk roślinnych Magurskiego Parku Narodowego. - Roczniki Bieszczadzkie 7: 125-138.

Stachurska A. 1995. Szata roślinna progu Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą.- [In:] Kaszowski L. (eds), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą. - Instytut Geografii UJ, Kraków: 111-113.

Stachurska A. 1995. Degradacja zbiorowisk boru mieszanego Pino-Quercetum na obszarze progu Pogórza Wielickiego. [In:] Kaszowski L. (eds), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą. - Instytut Geografii UJ, Kraków: 309-320.

Stachurska A. 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk lasu "Ligęzianka" (Pogórze Wielickie). Diversity of communities of the "Ligezianka" Forest (Carpathian Foothills). - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell, Pr. Geogr., 100: 149-160.

Stachurska A. 1994. Heterogeneity of species composition of forest floor vegetation along environmental gradient. - Ekol. Pol. 42(3-4): 233-261.