Oferta naukowo-badawcza, wdrożeniowa i dydaktyczna

Pracownicy Instytutu Botaniki UJ mają wieloletnie doświadczenia badawcze, terenowe i laboratoryjne, wsparte licznymi kontaktami naukowymi i specjalistyczną aparaturą. Jest to podstawa dla podjęcia przez nas szerokiej współpracy na płaszczyźnie naukowej i aplikacyjnej (wdrożenia do praktyki) w zakresie badań nad środowiskiem przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szaty roślinnej.

Najważniejsze obszary, w których poszczególne Zakłady Instytutu Botaniki UJ oferują współpracę to:

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

 • ekspertyzy morfologiczno-anatomiczne materiału roślinnego,
 • ocena zdolności reproduktywnych roślin,
 • ocena wpływu czynników środowiskowych na procesy rozwojowe u roślin.

Zakład dysponuje wykwalifikowanymi fachowcami i następującą aparaturą:

 • transmisyjny mikroskop elektronowy Hitachi,
 • wysokiej klasy sprzęt optyczny (mikroskopy optyczne, mikroskop odwrócony, mikroskopy fluorescencyjne, mikroskopy stereoskopowe z urządzeniem do fotografii),
 • mikrotomy,
 • sprzęt do kultury tkanek roślinnych in vitro.

Zakład Ekologii

 • opracowanie map roślinności naturalnej i potencjalnej,
 • inwentaryzacja flory i roślinności terenów chronionych, zagrożonych i rekultywowanych,
 • ocena tempa zmian roślinności i sukcesji zbiorowisk naturalnych,
 • monitoring roślinności na terenach chronionych,
 • ocena regeneracji roślinności murawowej, łąkowej i leśnej,
 • ocena zagrożenia lokalnych populacji gatunków chronionych i rzadkich.

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

 • ekspertyzy mikologiczne czystości powietrza oraz stanu zagrzybienia budynków,
 • ocena stanu wykształcenia mikoryz na terenach leśnych i upraw polnych,
 • wykonywanie map roślinności rzeczywistej i potencjalnej w dowolnej skali,
 • wykonywanie planów ochrony przyrody dla obszarów chronionych (użytki ekologiczne, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe),
 • określanie wieku prób zawierających szczątki roślinne,
 • oznaczanie fragmentów roślin pochodzących z osadów paleozoiku,
 • analizy pyłkowe (w materiale czwartorzędowym) dla potrzeb geologii, geomorfologii i paleoklimatologii,
 • badania materiałów roślinnych dla potrzeb archeologii,
 • badania aerobiologiczne dla potrzeb alergologii,
 • konsultacje dla pacjentów klinik alergologicznych - pomoc w rozszyfrowaniu alergenu odpowiedzialnego za wywołanie uczuleń pyłkowych.

Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej

 • badania stanu środowiska, głównie zanieczyszczeń powietrza, metodami lichenoindykacyjnymi,
 • opracowanie lichenologiczne obszarów chronionych,
 • oznaczanie porostów i śluzowców do ekspertyz oraz opracowań naukowych (np. fitosocjologicznych).

Pracownicy Instytutu Botaniki mogą także świadczyć usługi dydaktyczne (na różnym poziomie wiedzy) z zakresu wszystkich specjalności botanicznych, a także z zakresu ogólnego i specjalistycznego (botanicznego) oprogramowania komputerowego w Pracowni Komputerowej IB UJ przy ul. Kopernika 27.

Naszą ofertę współpracy kierujemy zarówno do instytucji naukowych, edukacyjnych, komercyjnych, a także do jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, w tym do Wydziałów Ochrony Środowiska, Wydziałów Zagospodarowania Przestrzennego, Dyrekcji Parków Narodowych, Krajobrazowych - do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia pracowników Instytutu Botaniki UJ.