Maciej Kozak

Dane adresowe (address)

Zakład Ekologii Roślin (Department of Plant Ecology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
e-mail: maciejkozak1@tlen.pl
tel. (phone): (+48 12) 4241797

Zainteresowania badawcze

 • kierunki i przyczyny zmian roślinności nieleśnej Karpat
 • rozmieszczenie i ekologia grzybów hypogeicznych (podziemnych) w Polsce
 • rozmieszczenie i ekologia grzybów wielkoowocnikowych w Polsce
 • rozmieszczenie, ekologia i ochrona rzadkich gatunków roślin naczyniowych w Polsce
 • praktyczna regionalna ochrona przyrody
 • metodyka prowadzenia monitoringu wybranych biotycznych składowych środowiska przyrodniczego

Wybrane projekty badawcze i naukowe

 • „Badania wybranych grup grzybów, organizmów grzybopodobnych oraz śluzowców na powierzchniach badawczych Białowieskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Białowieskiej w 2015 roku” - projekt finansowany z srodków Funduszu Leśnego (2015)
 • „Podziemne Basidiomycota w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej” - projekt badawczy nr N305 3045 40 (2011-2016), wykonawca
 • „Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na przebieg procesów przyrodniczych i przekształcenia geoekosystemów górskich w Gorcach” - projekt badawczy nr N N306 6599 40 (2011-2015), wykonawca
 • „Rozmieszczenie rzadkich grzybów boletoidalnych i poliporoidalnych w okolicach Opola” - projekt nr WRBW/BiNoZ/IB/8/2010 (2010)
 • „Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich - studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne” - projekt badawczy nr N N305 0524 34 (2008-2011), wykonawca
 • „Podstawkowe i workowe grzyby hypogeiczne Gorców (polskie Karpaty Zachodnie) – zróżnicowanie, rozmieszczenie oraz związki symbiotyczne” - projekt nr WRBW/BiNoZ/IB/15/2008 (2008)
 • „Przemiany zbiorowisk łąkowych w Gorcach w ciągu ostatnich 40 lat” - projekt badawczy nr 3 P04G 101 24 (2003-2005), główny wykonawca

Dydaktyka

 • Praktyczna ochrona przyrody
 • Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona (dawniej Geobotaniczne zagadnienia Karpat)
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej
 • Grzyby i porosty (kurs terenowy, część dotycząca Śluzowców)
 • Rośliny zarodnikowe (kurs terenowy, część dotycząca Paprotników)
 • Botanika - zajęcia terenowe
 • Ekologia zbiorowisk roślinnych
 • Fitosocjologia i kartografia geobotaniczna - problemy i metody
 • Botanika systematyczna
 • Biologia wybranych grup roślin
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Ekologia ogólna
 • Podstawy ekologii
 • Kartografia i teledetekcja
 • Obsługa programów komputerowych (Excel, Word, PowerPoint)

Wybrane publikacje (selected publications)

KOZAK M. 2002. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (województwo opolskie). – Segetal communities in the Rudniki municipality area (Opole Voivodship) – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 219-272.

DUBIEL E., KOZAK M. 2004. Wtórna sukcesja roślinności na opuszczonych użytkach rolnych południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. - Secondary succession of vegetation in abandoned fields in southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) – Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1 Przyroda: 243-246.

KOZAK M., NOWAK A., OLSZANOWSKA-KUŃKA K. 2005. Materials to the distribution of threatened vascular plants in the Opole Silesia. – Nature Journal 38: 25-55.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M., PRZEMYSKI A. 2007. Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. – Occurence of Conringia orientalis (Brassicaceae) and Scandix pecten-veneris (Apiaceae) in the area of Nida Trough. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59.

NOBIS M., KOZAK M., BARTOSZEK W. 2007. New data on the distribution of Arabis recta (Brassicaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 52(2): 119-123.

KOZAK M. 2007. Zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych w Gorcach (polskie Karpaty Zachodnie). - Differentiation of the meadow communities in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians). - Prace Bot. 41: 1-174.

KOZAK M. 2007. Materiały do rozmieszczenia rzadkich, interesujących i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Gorcach - Materials to the distribution of rare, interesting and threatened species of vascular plants in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians) - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 249-259.

NOBIS M., KOZAK M. 2007. Veronica praecox (Scrophulariaceae) w południowej Polsce: rozmieszczenie, liczebność i wymagania siedliskowe - Veronica praecox (Scrophulariaceae) in Southern Poland: distribution, abundance of population and habitat preferences - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 271-279.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 3-9.

NOWAK A., KOZAK M., NOBIS M. & KUSZA G. 2008. Atlas sosudistykh rastenij Tadżykistana – Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu. Cz. I. s. 232. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS & Studio Impreso, Opole.

BARTOSZEK W., BEDNARZ Z., BODZIARCZYK J., BOŻEK A., DUBIEL E., GAWROŃSKI S., GAZDA A., KOCZUR A., KOZAK M., LANGER M., LOCH J., MAŁOBĘCKI A., NOBIS A., NOBIS M., PIĄTEK G., SUDOR A., SZEWCZYK J; SZWAGRZYK J. 2008. Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa. W: DUBIEL E., SZWAGRZYK J. (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. s. 159. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

KOZAK M. 2008. Zbiorowiska polne (klasa Stellarietea mediae). W: DUBIEL E., SZWAGRZYK J. (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, str. 36-38.

ZARZYKA-RYSZKA M., NOBIS A., NOBIS M., KOZAK M., PAUL W., MRÓZ W. 2008. Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa Ledeb.) W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 190-192. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

KOZAK M., NOBIS A., NOBIS M., OKLEJEWICZ K., PAUL W. 2008. Ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica W. D. J. Koch) W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 530-532. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

BERNACKI L., WRÓBEL I., STAWOWCZYK K., BECZAŁA T., BŁOŃSKA A., KOZAK M., NOBIS M. 2008. Kukułka (storczyk, stoplamek) bzowa (Dactylorhiza sambucina (L.) Soò). W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 456-459. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

KOZAK M., PACYNA A. 2008. Widlicz (widłak) Zeillera (Diphasiastrum zeillerii (Rouy) Holub). W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 26-27. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

KAŹMIERCZAKOWA R., KOZAK M., MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 2008. Ostrożeń dwubarwny (O. różnolistny) (Cirsium helenioides (L.) Hill). W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 369-371. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

KOCZUR A., KOZAK M., NIKEL A. 2008. Turzyca dwupienna (Carex dioica L.). W: MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe: 510-511. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

KOZAK M. 2008. Nowe stanowiska Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) w Polsce – New localities of Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) in Poland – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 183-188.

KOZAK M. 2008. Zarzyczka górska (Cortusa matthioli L.) w Gorcach (Karpaty Zachodnie). – Alpine bells (Cortusa matthioli L.) in the Gorce Mts. (Western Carpathians) –  Parki nar. Rez. Przyr. 27(3): 31-40.

KOSTRAKIEWICZ K., KOZAK M. 2009. Nowe, obfite stanowisko kotewki orzecha wodnego Trapa Natans L. na Opolszczyźnie. – A newly found numerous population of water chestnut Trapa natans L. in the Opole Province. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (1): 61-64.

MLECZKO P., KOZAK M., ŁAWRYNOWICZ M., GÓRSZCZYK A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycologica 44 (1): 29-42.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2009. Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): a new alien species in the flora of Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 78(2): 131-136.

NOWAK A., NOBIS M., DAJDOK Z., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK S., NOBIS A., CZERNIAWSKA-KUSZA I., KOZAK M., STEBEL A., BULA R., SUGIER P., SZLACHETKA A., BENA W., TROJECKA A, PIWOWARCZYK R., ADAMIEC A., KRAWCZYK R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vol. 79, No. 4: 333-350.

MLECZKO P., KOZAK M., ZUBEK SZ. 2010. Russula medullata (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland – Pol. Bot. J. 55(2): 483-488.

CHMOLOWSKA D., KRIŠTŮFEK V., ELHOTTOVÁ D., LASKOWSKI R, KOZAK M. 2010. Bacterial opportunism in fallow and meadow soils. – Phytopedon (Bratislava) 9(2): 8-17.

MLECZKO P., KOZAK M., ŁAWRYNOWICZ M., DUBIEL G. 2010. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota) Recent data to ecology and distribution – Acta Mycologica 45(2): 133-144.

MLECZKO P., ZUBEK S., KOZAK M. 2011. New Central European record of a rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas G. et Nannf. with the description of its ectomycorrhiza with spruce. Nova Hedwigia 92: 257-272.

KOZŁOWSKA K., KOZAK M. 2012. Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae. W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III: 152-167. GIOŚ, Warszawa.

KOZAK M., KOZŁOWSKA K. 2012. Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae). W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II: 299-320. GIOŚ, Warszawa.

KOZAK M., KOZŁOWSKA K., MRÓZ W. 2012. Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae). W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II: 282-298. GIOŚ, Warszawa.

MRÓZ W., ŚWIERKOSZ K., KOZAK M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III: 53-63. GIOŚ, Warszawa.

MRÓZ W., WĘGRZYN M., KOZAK M. 2012. Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum). W: W. MRÓZ (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III: 328-338. GIOŚ, Warszawa.

KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2013. Tatrzańskie nawapienne murawy wysokogórskie jednym z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w Polsce. Wszechświat 114(7): 248-250.

KOZAK M., BUCAŁA A. 2014. Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. Area changes of the plant communities in chosen post-agricultural regions within Jaszcze and Jamne valleys in Gorce Mts (Western Carpathians) during the last 50 years. – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(1): 15-26.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2014. Orchis ustulata (Orchidaceae) ponownie odnaleziony w Gorcach (Karpaty zachodnie). Orchis ustulata (Orchidaceae) rediscovered in the Gorce Mts (Western Carpathians). – Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(1): 41-47.

OKLEJEWICZ K., KOZAK M., WOLANIN M. 2014. Rodzaj Alchemilla w Beskidzie Niskim. The genus Alchemilla in the Beskid Niski Mts. – Roczniki Bieszczadzkie 22: 221-240.

PROĆKÓW J., KOZAK M., ZALEWSKA-GAŁOSZ A. 2014. Batrachium penicillatum Dumort. Włosienicznik pędzelkowaty (jaskier pędzelkowaty). W: R. KAŹMIERCZAKOWA, K. ZARZYCKI, Z. MIREK (red.), Polska Czerwona Księga Roślin: 193-195. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

ŁAZARSKI G., NOBIS M., KOZAK M. 2014. Carex pallidula Harmaja. Turzyca bladozielona. W: R. KAŹMIERCZAKOWA, K. ZARZYCKI, Z. MIREK (red.), Polska Czerwona Księga Roślin: 713-715. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

BUCAŁA A., BUDEK A., KOZAK M. 2015. The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years. – Zeitschrift für Geomorphologie 59(Suppl. 2): 41-74.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K. 2015. The impact of extensive sheep grazing on the population and individual traits of Trollius altissimus Crantz. – Polish Journal of Ecology 63(4): 311-321.

KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., KOZŁOWSKA-KOZAK K. 2015. The effect of different habitat conditions on temporal and spatial variation in selected population properties of the rare plant species Trollius europaeus L. – Biodiversity: Research and Conservation 39: 67-78.

GIERCZYK B., KUJAWA A., SZCZEPKOWSKI A., ŚLUSARCZYK T., KOZAK M., MLECZKO P. 2015. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. – Przegląd Przyrodniczy 26(3): 10-50.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M. 2015. Wykaz roślin naczyniowych Gorczańskiego Parku Narodowego – Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 7-36.

MLECZKO P., KOZAK M. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe w łańcuchach troficznych. W: P. CZARNOTA, M. STEFANIK (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 241-248. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

KOZAK M., MLECZKO P. 2015. Grzyby znane i mniej znane. W: P. CZARNOTA, M. STEFANIK (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 233-240. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M. 2015. Ogólnie o florze Gorców. W: P. CZARNOTA, M. STEFANIK (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 153-156. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K. 2015. Roślinne skarby Gorców. W: P. CZARNOTA, M. STEFANIK (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 157-172. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

KOZŁOWSKA-KOZAK K., KOZAK M., STEBEL A. 2015. Gatunki inwazyjne - zagrożenie dla gorczańskiej flory. W: P. CZARNOTA, M. STEFANIK (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 179-182. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.

STAWOWCZYK K., KOZŁOWSKA-KOZAK K.,  KOZAK M. 2015. 8110 - Piargi i gołoborza krzemianowe. W: W. MRÓZ (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część czwarta. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.

BARTOSZEK W., GAWROŃSKI S., KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT K., KOZAK M., MITKA J., OKLEJEWICZ K., NOBIS A., NOBIS M., STACHURSKA-SWAKOŃ A., SZEWCZYK M., TOKARSKA-GUZIK B., TOWPASZ K., ZAJĄC A., ZAJĄC M. & ZEMANEK B. 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu - Distribution of kenophytes In the Polish Carpathians and their foreland: 1-304. Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

CHMOŁOWSKA D., KOZAK M., LASKOWSKI R. 2016. Soil physicochemical properties and floristic composition of two ecosystems differing in plant diversity: fallows and meadows. – Plant and Soil. DOI: 10.1007/s11104-015-2788-7

BUCAŁA A., BUDEK A., KOZAK M., STARKEL L., WIEJACZKA Ł. 2016. Kierunki przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich. Prace Geograficzne 252: 1-111. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, Warszawa.

WOJEWODA W., KOZAK M., MLECZKO P., KARASIŃSKI D. 2016. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). - Macrofungi of the Gorce Mts (Western Carpathians). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków (w druku).