Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

Pokaż Kraków na większej mapie

Address
Collegium Śniadeckiego
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków

Zakład wywodzi się z katedry botaniki utworzonej w 1847 roku. Nazwa "Katedra (Zakład) Systematyki i Geografii Roślin" używana była od ok. 1953 roku. Obecna nazwa jednostki powstała w wyniku połączenia w 2016 roku Zakładu Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium oraz Zakładu Paleobotaniki i Paleoherbarium.

Profil badawczy:

 • taksonomia różnych grup organizmów (grzybów, mszaków, wątrobowców i roślin naczyniowych),
 • florystyka,
 • fitogeografia,
 • fitosocjologia,
 • ekologia grzybów saprotroficznych i mykoryzowych,
 • mikrobiologia gleby,
 • kartografia florystyczna,
 • paleobotanika paleozoiku, mezozoiku i czwartorzędu,
 • palinologia,
 • aerobiologia,
 • monitoring pyłkowy na terenie Krakowa i na transekcie od Tatr po środkową Polskę.

Kierownik

dr hab. Szymon Zubek
tel. 12 424 17 98
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

e-mail: szymon.zubek@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Jacek Madeja - dr, adiunkt

Specjalność:

 • palinologia

Zainteresowania badawcze:

 • palinologia czwartorzędu,
 • palinologiczne wskaźniki działalności człowieka w przeszłości,
 • immunodetekcja alergenów pyłkowych w powietrzu,
 • paleoDNA (ancient-DNA),
 • palinologia sądowa.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Paleobotanika,
 • Podstawy paleozoologii i paleobotaniki,
 • Technologie informatyczne.

 

Piotr Mleczko - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • mykologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i ekologia grzybów,
 • ektomykoryza.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Biologia grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie,
 • Warsztaty botaniczne.

 

Agnieszka Nobis - dr, adiunkt

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • fitogeografia (przede wszystkim Kotliny Sandomierskiej),
 • taksonomia roślin,
 • ochrona przyrody,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej,
 • Warsztaty botaniczne.

 

Marcin Nobis - dr hab., adiunkt

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • fitogeografia (ze szczególnym uwzględnieniem Wyżyny Małopolskiej),
 • taksonomia roślin,
 • fitosocjologia,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej.

 

Grzegorz Pacyna - dr, asystent

Specjalność:

 • paleobotanika

Zainteresowania badawcze:

 • rośliny kopalne i ich znaczenie ewolucyjne,
 • flory karbońskie Polski,
 • organy rozrodcze roślin kopalnych,
 • biostratygrafia,
 • kopalne ekosystemy.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Paleobotanika,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów.

 

Artur Pliszko - dr, adiunkt

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • taksonomia,
 • geografia roślin,
 • rośliny inwazyjne,
 • homogenizacja biotyczna,
 • hybrydyzacja między rodzimymi a obcymi gatunkami roślin,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Technologie informatyczne.

 

Kaja Rola - dr, adiunkt naukowy

Specjalność:

 • ekologia porostów
 • biostatystyka

Zainteresowania badawcze:

 • biota porostów i flora roślin naczyniowych obszarów skażonych metalami ciężkimi,
 • ekologia porostów,
 • akumulacja metali ciężkich w porostach,
 • zbiorowiska kryptogamiczne inicjalnych stadiów sukcesji w siedliskach zaburzonych,
 • znaczenie struktury zbiorowisk kryptogamicznych w bioindykacji skażenia gleby,
 • interakcje pomiędzy mezofauną glebową a biotą porostów,
 • praktyczne wykorzystanie porostów w rekultywacji zwałowisk pohutniczych,
 • zastosowanie metod statystycznych w taksonomii i ekologii.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Warsztaty botaniczne,
 • Technologie informatyczne,
 • Rośliny zarodnikowe,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Maria Zając - prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Specjalność:

 • taksonomia i geografia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • geografia roślin,
 • problemy geobotaniczne Karpat i ich przedpola,
 • metody kartowania flor,
 • inwazje biologiczne,
 • synantropizacja szaty roślinnej,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Ekologia zapylania roślin,
 • Problematyczne gatunki inwazyjne,
 • Ochrona Przyrody,
 • Synantropizacja szaty roślinnej,
 • Warsztaty Botaniczne.

   

Joanna Zalewska-Gałosz - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • taksonomia,
 • florystyka.

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia Potamogeton

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,

 

Szymon Zubek - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • mykologia
 • mikrobiologia gleby

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia grzybów mykoryzowych,
 • mikrobiologia gleby,
 • wpływ grzybów arbuskularnych na produkcję metabolitów wtórnych przez rośliny,
 • interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi,
 • mykoryza arbuskularna, struktura zespołów mikroorganizmów i procesy glebowe w lasach klimatu umiarkowanego,
 • zastosowanie mikroorganizmów glebowych w aktywnej ochronie zagrożonych gatunków roślin.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Biologia grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie,
 • Warsztaty botaniczne.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Krystyna Bobak
 • dr Małgorzata Jaźwa
 • Jolanta Sajka
 • Małgorzata Wyrwała

Doktoranci

 • mgr Monika Beszczyńska
 • mgr Elżbieta Jędrzejczak
 • mgr Magdalena Jopek
 • mgr Ewelina Klichowska
 • mgr Patryk Komur
 • mgr Marta Majewska
 • mgr Piotr Piszczek
 • mgr Katarzyna Rożek