Biblioteka botaniczna, Biblioteka polarystyczna

Biblioteka Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Botaniki UJ

Adres:
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel.: (12) 42-41-746
e-mail: biblioteka@botany.pl

Kontakt:
Martyna Ślusarska
tel.: (12) 42-41-782
e-mail: martyna.slusarska@uj.edu.pl, m.slusarska@botany.pl

Wypożyczalnia:
tel.: (12) 42 41 746
e-mail: biblioteka@botany.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna:
tel.: (12) 42-41-882
e-mail: b.pawlik@botany.pl

Biblioteka stanowi wspólną jednostkę dla dwóch instytutów: Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Biblioteka mieści się przy ul. Lubicz 46 w budynku "C".

Wspólna Biblioteka Instytutu Botaniki UJ i Instytutu Botaniki im W. Szafera PAN jest największą specjalistyczną biblioteką botaniczną w Polsce. Powstanie i początkowy rozwój tej biblioteki są nierozerwalnie związane z historią i przemianami dwóch instytucji: Katedry Chemii i Historii Naturalnej oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy zanotowany w inwentarzu z roku 1794 zakup książek botanicznych można uważać za datę powstania Biblioteki. Z tego zakupu do dziś zachowane są w zbiorach starodruków Biblioteki Jagiellońskiej cztery tomy dzieła N. J. Jacquin'a "Icones Plantarum" 1781–1793. Różne były kolejne etapy rozwoju biblioteki, która w połowie dziewiętnastego wieku reskryptem Rektora Uniwersytetu zmuszona była oddać do Biblioteki Jagiellońskiej swoje zbiory. Dopiero pod koniec XIX wieku zaczęła rozwijać się niezależna biblioteka przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu, gdzie w pierwszym inwentarzu, przeprowadzonym w roku 1896 księgozbiór liczył ponad 500 voluminów. W następnym inwentarzu w roku 1923 zanotowano już 3 500 voluminów. Na te zbiory składały się oprócz zakupów i prenumerat otrzymywanych z księgarń z całej Europy, znaczne dary od profesorów Uniwersytetu, m.in. Mariana Raciborskiego, Józefa Rostafińskiego, Aleksandra Ślędzińskiego i innych.Jeden z najstarszych herbarzy

Po pierwszej wojnie światowej, od 1923 roku w Bibliotece Katedry Systematyki i Geografii Roślin i Ogrodu Botanicznego UJ rozpoczęła pracę Jadwiga Dyakowska, ówczesna asystentka Katedry, a późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadziła Bibliotekę nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w roku 1976. Już w latach dwudziestych zaczęła rozwijać się wymiana wydawnictw, która po dzień dzisiejszy pozostała głównym źródłem przychodów Biblioteki. Staraniom i odpowiednim zabiegom Jadwigi Dyakowskiej Biblioteka zawdzięcza pomyślne przetrwanie okresu okupacji i nawet wzbogacenie księgozbioru o około 500 egzemplarzy.

Po II wojnie światowej przyrost zbiorów był niewielki, dopiero w 1953 roku powstanie Zakładu Botaniki PAN i połączenie obu Bibliotek w jedną centralną Bibliotekę dało szansę szybkiego rozwoju. Biblioteka Katedry w tym czasie liczyła 6 334 tomy książek i czasopism oraz duży zbiór odbitek prac w liczbie około 20 000 egzemplarzy. Prof. W. Szafer, organizator Instytutu Botaniki PAN i dyrektor obu Instytutów konsekwentnie dążył do stworzenia w Krakowie centralnej biblioteki botanicznej, zabiegając o fundusze na ten cel w Polskiej Akademii Nauk. Fundusze na zakup wydawnictw do biblioteki i na wymianę były w Instytucie nieporównanie większe niż w Katedrze, stąd przyrost zbiorów był nieproporcjonalnie większy ze strony Instytutu. Kompaktowe regały w magazynie zbiorówMoże to zilustrować fakt, że podczas gdy w 1954 roku przyrost książek w Katedrze wynosił 171, zaś w Instytucie 210, to w 1960 roku Katedrze przybyło tylko 99 książek, zaś Instytutowi 882. Równocześnie dynamicznie rozwija się wymiana osiągając w latach 60-tych i 70-tych liczbę 450 kontrahentów zagranicznych w IB PAN, a 150 w IB UJ. Wymiana jest nadal ważnym źródłem przychodów biblioteki oprócz zakupów książek i wydawnictw nowych oraz kompletnych księgozbiorów np. Jadwigi Wołoszyńskiej, Władysława Szafera, Tadeusza Wilczyńskiego, Bogumiła Pawłowskiego, Andrzeja Środonia i Marii Reyman. W 1995 roku dr M. Kramer przekazała w darze dla Uniwersytetu Jagiellońskiego książki, broszury i przezrocza prof. K. Kramera z Uniwersytetu w Zurychu, które znacznie wzbogaciły zbiory Biblioteki.

W 2002 roku, dzięki staraniom ówczesnego Dyrektora Instytutu Botaniki PAN, Prof. dr hab. Zbigniewa Mirka, Biblioteka przeprowadziła się do nowego budynku, w którym na dwóch piętrach mieszczą się: przestronna wypożyczalnia wraz z czytelnią i katalogami, pomieszczenia dla pracowników oraz nowoczesny magazyn zbiorów, wyposażony w szafy kompaktowe.

Biblioteka polarystyczna

Baza publikacji polarnych obejmuje w chwili obecnej prace zgromadzone dotychczas w Zakładzie Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki UJ. W przyszłości baza ma zawierać możliwie kompletny polski dorobek naukowy i popularnonaukowy z zakresu polarystyki.

Aktualna liczba rekordów w bazie: 12078

Baza publikacji polarnych
Katalog on-lineTabela transliteracji

Wszelkie uzupełnienia, jak również egzemplarze prac i innych publikacji (w wersji tradycyjnej lub elektronicznej) prosimy przysyłać na adres:
Piotr Köhler
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel.: (12) 663-36-58
e-mail: piotr.kohler@uj.edu.pl