Piotr Köhler

Address

Zdzisław Czeppe Department of Polar Research and Documentation
Institute of Botany, Jagiellonian University
Kopernika 31, 31–501 Kraków, Poland
e–mail: piotr.kohler@uj.edu.pl
phone: +48 12 663 36 54

Research interests

 • History of polaristics
 • History of botany
 • Biographies of scientists
 • History of  botanical institutions and collections
 • Historical ethnobotany
 • Useful plants

Membership (selected)

Polish Botanical Society (since 1986):

 • chairman of the History of Botany Section of the Polish Botanical Society (since 2016),
 • treasurer of Kraków Branch of the Polish Botanical Society (since 2016)

Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences PAU (since 2015)

Delegate of the Jagiellonian University to Council of the Polish Polar Consortium (since 2013)

Member of the Board of the Jagiellonian University Archives (since 2002)

Academic teaching activity

Selected courses:
 • Diversity of algae, fungi and plants
 • Rudiments of botany
 • Useful plants
 • History of polar research
 • Seminars for Msc. students (of biology, of management of natural resources, etc.)

Selected publications

out of 382; see: http://www.ib.uj.edu.pl/pl_PL/pracownicy/strony-indywidualne/piotr-kohler

KÖHLER P. 2016. Druga polska wyprawa na Spitsbergen (w 1936 roku). [summ.: The second Polish expedition to Spitsbergen (1936)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 61(4): 135-143.

ZEMANEK A., KÖHLER P. 2016. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939). [summ.: History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius) (1919–1939)]. Studia Historiae Scientiarum 15: 301-345.

KÖHLER P. 2016. Lysenkoist propaganda in Trybuna Ludu. Studies in the History of Biology 8(3): 25-42.

KÖHLER P. 2016. Zarys historii badań botanicznych Podkarpacia (do 1939 r.). [summ.: Outline of the history of botanical studies in Sub-Carpathian region (until 1939)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 61(1): 65-115.

KÖHLER P. 2015. Flora Lituanica inchoata (1781-1782) by J. E. Gilibert: a preliminary census of copies in Polish libraries. Archives of natural history 42(2): 356-357.

KÖHLER P. 2015. Józef Rostafiński’s ethnobotanical enquiry of 1883 concerning Polish venacular names and uses of plants. Archives of natural history 42(1): 140-152.

KÖHLER P. 2015. Polska wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku. [summ.: Polish expedition to Spitsbergen in 1934]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60(2): 117-140.

KÖHLER P. 2015. The role of Franz Herbich (1791-1865) in the organization of research on the natural history of Galicia (Austro-Hungarian Empire). Archives of natural history 42(2): 308-313.

KÖHLER P. 2015. The Romantic myth about the antiquity of folk botanical knowledge and its fall: Józef Rostafiński’s case. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 3(1): 99-108.

KÖHLER P. 2014. An involuntary ethnobotanist? Józef Rostafiński (1850-1928) and his research in Poland. [in:] I. SVANBERG, Ł. ŁUCZAJ (eds), Pioneers in European ethnobiology. Acta Universitatis Upsalensis. Uppsala Studies on Eastern Europe 4: 149-179.

KÖHLER P. 2014. The life of Józef Warszewicz (1812-1866): the Kraków period. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 2(1): 18-36.

KÖHLER P. 2014. Was Mendelian genetics taught during the Lysenkoist period in Poland? Folia Mendeliana 51(1): 15-23.

KÖHLER P. 2013. Pierwsza polska wyprawa polarna. [summ.: The first Polish polar expedition]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(3): 43-59.

KÖHLER P. 2013. Stanisław Siedlecki (1912-2002) - polarnik, taternik, geolog. Stulecie urodzin. [summ.: Stanisław Siedlecki (1912-2002) - polar explorer, mountaineer, geologist. A centenary of his birth]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(3): 61-80.

KÖHLER P. (ed.) 2013. Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, pp. 176.

ŁUCZAJ Ł., KÖHLER P.  P. , PIROŻNIKOW E., GRANISZEWSKA M., PIERONI A., GERVASI T. 2013. Wild edible plants of Belarus: from Rostafiński’s questionnaire of 1883 to the present. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:21, pp. 1-17.

ŁUCZAJ Ł. J., DUMANOWSKI J., KÖHLER P.  P. , MUELLER-BIENIEK A. 2012. The use and economic value of manna grass (Glyceria) in Poland from the middle ages to the twentieth century. Human Ecology 40(5): 721-733.

KÖHLER P. 2011. Botany and Lysenkoism in Poland. Studies in the History of Biology 3(2): 32-53.

KÖHLER P., OLECH M. 2011. Polish botanical and mycological studies of the Antarctic terrestrial and fresh water ecosystems in 1977-2009: an overview. Polish Polar Research 32(2): 157-174.

KÖHLER P., OLECH M. 2011. The main directions of Polish botanical and mycological studies of the terrestrial and fresh water ecosystems of Antarctica in 1977-2009. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, pp. 77.

ŁUCZAJ Ł. J., SVANBERG I., KÖHLER P.  P. 2011. Marsh woundwort, Stachys palustris L. (Lamiaceae): an overlooked food plant. Genetic Resources and Crop Evolution 58(5): 783-793.

KÖHLER P. 2010. Casual study of Lysenkoism in Polish botany. Folia Mendeliana 46(1/2): 41-53.

KÖHLER P. 2010. Lysenko affair and Polish botany. Journal of the History of Biology 44(2): 305-343.

KÖHLER P., MIREK Z. 2010. Nineteenth-century Polish researchers of the South American flora. [in:] Z. MIREK, A. FLAKUS, A. KRZANOWSKI, A. PAULO, J. WOJTUSIAK (eds), The nature and culture of Latin America. Review of Polish Studies. Naturaleza y cultura de América Latina. Reseña de los estudios Polacos. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 173-179.

KÖHLER P. 2009. An outline of short history of Lysenkoism in Poland. Folia Mendeliana 44-45: 45-54.

KÖHLER P. 2008. Sekcja Botaniczna Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności w latach 1866-1894. [summ.: The Botanical Section of the Physiographical Committee of the Academic Society of Cracow and of the Academy of Sciences and Letters in 1866-1894]. [in:] J. PAWŁOWSKI (ed.), 140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. 140th anniversary of the Physiographical Commission at the Academic Society of Cracow, the Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences. Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, vol. 5, p. 147-186.

KÖHLER P. 2007. Obszary polarne w dydaktyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polar regions in didactic activities at the Jagiellonian University (Cracow, Poland). [in:] A. ZEMANEK, B. ZEMANEK (eds), Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks. Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 305-316.

KÖHLER P. 2006. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003). Student Naturalist Society at the Jagiellonian University. 130 years of tradition (1873-2003). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 210 + phots. 1-33.

KÖHLER P., CARR D. J. 2006. Eduard Tangl (1848-1905) - discoverer of plasmodesmata. Huntia 12(2): 169-172.

KÖHLER P. 2004. Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000). Bibliography of botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1818-1952-2000). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, pp. 459.

KÖHLER P. 2004. Jezuici w dziejach botaniki polskiej. [summ.: The Jesuit contribution to botany in the Commonwealth of Poland and Lithuania]. [in:] I. STASIEWICZ-JASIUKOWA (ed.), Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Komitet Historii Nauki i techniki PAN, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo "WAM", Kraków - Warszawa, p. 153-170.

KÖHLER P. 2002. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1815-1952). Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności. vol. 2, pp. 373.

KÖHLER P. 2001. History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Cracow, Poland. Taxon 50: 943-945.

ZASTAWNIAK E., KÖHLER P.  P. 2001. Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. Polish palaeobotanical research of the Tertiary. Botanical Guidebooks vol. 25, pp. 159.

KÖHLER P. 1997. Herbarium of Józef Jundziłł (1794-1877). Taxon 46(2): 365-366.

KÖHLER P. 1996. Zielnik Seweryna Udzieli - dokumentacja pracy "Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego". The herbarium of Seweryn Udziela. Documentation of the study "Herbs in the beliefs of the Cracow peasants". Lud 80: 179-186.

KÖHLER P. 1995. Zielnik Józefa Jundziłła. Herbarium of Józef Jundziłł. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 13, pp. 154.

KÖHLER P. 1994. Collections of 18th Century Vilna Botanists in the Józef Jundziłł Herbarium. Botanical Journal of Scotland 46(4): 589-593.

KÖHLER P. 1994. Old herbaria of Polish botanists in Vilna and Kiev. Taxon 43(3): 487-488.

KÖHLER P. 1993. Nazewnictwo i użytkowanie roślin leczniczych na ziemiach polskich w XIX wieku na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego. [in:] B. KUŹNICKA (ed.), Historia Leków Naturalnych, vol. IV "Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych", Wydawnictwo IHNOiT PAN, Warszawa. p. 61-85.

KÖHLER P. 1993. Ziołolecznictwo na Rzeszowszczyźnie w XIX wieku w świetle ankiety Józefa Rostafińskiego. [in:] B. KUŹNICKA (ed.), Historia Leków Naturalnych, vol. III "Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny", Wydawnictwo IHNOiT PAN, Warszawa. p. 119-124.

KÖHLER P. S. 1991. The Malesian pteridophytes of Raciborski. The Fern Gazette 14(2): 50.

KÖHLER P. S. 1990. Marian Raciborski's Malesian Pteridophyta in KRA. Taxon 39(2): 229.

KÖHLER P. S. 1989. The Javanese Pteridophyta collected by Marian Raciborski housed in the Herbarium of the Jagiellonian University (KRA). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne 18: 127-133.