Rozprawy doktorskie - przewody otwarte Rozprawy doktorskie - przewody otwarte

mgr Iwona Chłosta - "Kultura tkankowa izolowanego bielma pszenicy Triticum aestivum L. Analizy biochemiczne, ultrastrukturalne i molekularne"
promotor: dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna

mgr Magdalena Denysenko-Bennett - "Analiza sekwencji organellowych Orobanche
s. l., ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów"
promotor: prof. dr hab. Andrzej  Joachimiak

mgr Magdalena Cygan - " Poszukiwanie markerów molekularnych u roślin charakteryzujących się różnymi systemami chromosomów płci"
promotor: dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Agnieszka Janas - " Histochemiczne aspekty różnicowania komórek inicjujących seksualny i apomiktyczny szlak rozwoju w zalążkach wybranych taksonów Hieracium i Taraxacum (Asteraceae)"
promotor: dr hab. Krystyna Musiał

mgr Katarzyna Dziedzic - "Aspekty genetyczno-molekularne i biochemiczne regeneracji in vitro dwupiennego gatunku Rumex thyrsiflorus"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
promotor pomocniczy: dr Halina Ślesak

mgr Elżbieta Jędrzejczak - "Wpływ Rudbeckia laciniata na pokrywę roślinną oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion nieużytkowych łąk "
promotor: dr hab. Marcin Nobis

mgr Klaudia Michno - "Akumulacja metali i tolerancja na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych –  konstytutywna tolerancja na metale ciężkie w rodzaju Viola"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta
promotor pomocniczy: dr Aneta Słomka

mgr Marcus Reut - "Systematic biology of Utricularia subgenus Polypompholyx (Lentibulariaceae), with a focus on the developmental morphology of vegetative organs"
promotor: dr hab. Szymon Zubek

mgr Marta Majewska - "Interactions of invasive plants with arbuscular mycorrhizal fungi"
promotor: dr hab. Szymon Zubek

mgr Jakub Dębowski - "Zagadnienia fitogeograficzne i flora roślin naczyniowych między Cisną a Komańczą (Bieszczady Zachodnie)"
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Michał Adamski - "Warunki dekompozycji sinicowej cytotoksyny cylindrospermopsyny. Charakterystyka produktów jej rozkładu"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

mgr Monika Beszczyńska-Padło - "Antropogeniczne przemiany flory na tle geobotanicznej charakterystyki północnej części Kotliny Oświęcimskiej"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Ewelina Klichowska - "Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między- i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce"
promotor: dr hab. Marcin Nobis

mgr inż. Magdalena Dąbrowska - "Zmienność morfologiczna, struktura genetyczna i hybrydyzacja międzygatunkowa występujących w Polsce grzybieni białych Nymphaea alba L. i grzybieni północnych N. candida Presl"
promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Aleksandra Andryka - "Flora ogrodów rustykalnych wybranych miejscowości Sandomierszczyzny i Sądecczyzny - analiza porównawcza"
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Karolina Mikołajczyk - "Zróżnicowanie roślinności nieleśnej masywu Pilska w Beskidzie Żywieckim na tle struktury krajobrazu i historii gospodarczego użytkowania"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Agnieszka Słaby - "Udział porostów epibryofitycznych w budowie tundry arktycznej rejonu Bellsundu (Spitsbergen)"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr  inż. Magdalena Jopek - "Taksonomia molekularna Ranunculus subgen. Batrachium (Ranunculaceae) w Polsce"
promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Tomasz Wójcik - "Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolski na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Krystian Budzik - "Fitogeograficzne problemy i współczesne zróżnicowanie flory Pogórza Rożnowskiego"
promotor: prof. dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

mgr inż. Robert Zelek - "Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek