Prace magisterskie

Prace magisterskie wykonane w 2016 roku

mgr Aleksandra Antoszak - Badania in vitro wybranych przedstawicieli Orobanchaceae opiekun: dr Halina Ślesak

mgr Aneta Bąk - Kolekcja dendrologiczna Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w edukacji przyrodniczej    
opiekun: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Beata Bierówka - Lokalizacja kalozy w megasporogenezie Rudbeckia laciniata L. opiekun: dr hab. Maria Kościńska-Pająk

mgr Justyna Cichocka - Analiza botaniczna motywów roślinnych w architekturze Krakowa (budownictwo świeckie, wybrane obiekty)
opiekun: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Marlena Cubała - Cechy anatomiczne, embriologiczne i zróżnicowanie genetyczne endemicznego gatunku Australii Viola banksii K.R.Thiele&Prober  (Violaceae)    
opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Anna Dziedzic - Ornamenty roślinne w architekturze Krakowa (budownictwo świeckie, wybrane obiekty) – analiza botaniczna
opiekun: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Adrianna Gałuszka - Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom w zastosowanych warunkach in vitro
opiekun: dr Monika Tuleja

mgr Maciej Jaszczyński - Liczby chromosomów u europejskich roślin rodzimych oraz obcych inwazyjnych i nieinwazyjnych przybyłych z różnych rejonów świata
opiekun: dr hab. Grzegorz Góralski

mgr Kinga Lewandowska - Mikromorfologia pułapek wybranych gatunków Utricularia
dr hab. Bartosz Płachno

mgr Anna Piątek - Kolekcja tropikalnych roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w edukacji przyrodniczej
opiekun: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Paulina Pytel - Kolekcja roślin chronionych i zagrożonych Ogrodu Botanicznego UJ i jej rola w ochronie przyrody i edukacji
opiekun: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Dorota Sak - Procesy embriologiczne w pylnikach i zalążkach Pilosella officinarum
opiekun: dr hab. Krystyna Musiał

mgr Dominika Szoja - Analiza botaniczna motywów roślinnych w architekturze sakralnej na terenie gminy i miasta Ulanów
opiekun: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Zuzanna Turczyk - Wstępne badania embriologiczne Rudbeckia hirta L. z terenu Polski opiekun: dr hab. Maria Kościńska-Pająk

Prace magisterskie wykonane w 2015 roku

mgr Pamela Będkowska - Ornamenty roślinne w architekturze secesyjnej Krakowa (budownictwo sakralne) - analiza botaniczna
opiekun: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Paweł Czachura - Wpływ grzybów arbuskularnych na przyrost masy oraz parametry fotosyntezy Solidago gigantea Aiton oraz Rudbeckia laciniata L., inwazyjnych gatunków roślin we florze Polski
opiekun: dr hab. Szymon Zubek

mgr Klaudia Jankowska - Akumulacja metali ciężkich w różnych częściach plechy porostów Cladonia cariosa, C. pyxidata i C. rei występujących na silnie skażonych siedliskach poprzemysłowych
opiekun: dr hab. Piotr Osyczka

mgr Weronika Kaczmarczyk - Przemiany zbiorowisk muraw napiaskowych na terenie Pustyni Błędowskiej
opiekun: dr Michał Węgrzyn

mgr Agata Kata - Rośliny starych lasów na tle gatunków inwazyjnych w dolinie rzeki Wilga na terenie Krakowa
opiekun: dr hab. Józef Mitka

mgr Patryk Komur - Grzyby podziemne w diecie gryzoni na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego
opiekun: dr hab. Piotr Mleczko

mgr Anna Król - Liczby chromosomów i poliploidalność u gatunków inwazyjnych roślin w Polsce i w miejscach pochodzenia
opiekun: dr hab. Grzegorz Góralski

mgr Aleksandra Krupa - Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów haploida i diploida Pelargonium zonale var. "Kleiner Liebling" w  warunkach kultur in vitro
opiekun: dr Monika Tuleja

mgr Aleksandra Kubisz - Motywy roślinne w architekturze sakralnej Krakowa (budownictwo barokowe) - analiza botaniczna
opiekun: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Katarzyna Kucia - Rewizja taksonomiczna ostnic z grupy Stipa drobovii (Poaceae)
opiekun: dr hab. Marcin Nobis

mgr Daria Łakomiec - Wpływ przenoszenia fragmentów łąk trzęślicowych na biotę grzybów arbuskularnych oraz mikoryzę arbuskularną wybranych gatunków roślin typowych dla tego siedliska
opiekun: dr hab. Szymon Zubek

mgr Przemysław Majos - Mikoryza arbuskularna oraz grzybowe endofity w korzeniach wybranych gatunków roślin rosnących na ostańcach skalnych Afryki Zachodniej
opiekun: dr hab. Szymon Zubek

mgr Monika Migała - Śluzowce właściwe (Myxomycetes) w hodowlach metodą wilgotnych komór na korze wybranych gatunków drzew Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego
opiekun: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Ewa Róg - Analiza ekspresji genu kinazy receptoropodobnej SERK w kulturach in vitro ogonków liściowych Trifolium nigrescens
opiekun: dr hab. Robert Konieczny

mgr Michał Santocki - Procesy embriologiczne Stevia rebaudiana (Bertoni)
opiekun: dr Monika Tuleja

mgr Natalia Staszecka-Moskal - Wzorce ułożenia aparatów szparkowych w epidermie wybranych zbóż
opiekun: dr hab. Grzegorz Góralski

mgr Marta Wątroba - Pochodzenie Galium schultesii Vest. w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie) na podstawie analizy AFLP
opiekun: dr hab. Józef Mitka

Prace magisterskie wykonane w 2014 roku

mgr Magdalena Cygan - Markery molekularne u szczawiu Uteusha (R. tianschanicus  x R. patientia) i jego form rodzicielskich
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Anna Federyga - Walory przyrody nieożywionej doliny Raby od Dobczyc do Kłaja
promotor: dr Renata Jach

mgr Emilia Flis - Wpływ pH środowiska na kinetykę adsorpcji mikrocystyny-LR na nośniku polimerowym pNVF-co-DVB
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

mgr Maria Foremny - Akumulacja metali ciężkich w plechach porostów epilitycznych na pohutniczych hałdach Górnego Śląska
promotor: dr hab. Piotr Osyczka

mgr Agnieszka Janas - Procesy embriologiczne w zalążkach i pylnikach Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom.
promotor: dr Krystyna Musiał

mgr Iwona Kleszcz - Badania biometryczne nad Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. i G. ladanum L.
promotor: dr Agnieszka Nobis

mgr Dawid Kocemba - Zróżnicowanie morfologiczne, ekologiczne i biogeograficzne populacji  ryjkowców z podrodzaju Liophloeodes Weise, 1894 (Coleoptera:  Curculionidae) w Karpatach
promotor: dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik

mgr Dagmara Kosek - Wpływ czynników siedliskowych na bogactwo gatunkowe i strukturę zbiorowisk porostów epifitycznych w starych górnoreglowych drzewostanach świerkowych Babiogórskiego Parku Narodowego
promotor: dr Michał Węgrzyn

mgr Magdalena Łata - Badania nad rozprzestrzenianiem ziaren pyłku w pomieszczeniach mieszkalnych. Interpretacja wyników analizy pyłkowej w aspekcie kryminalistycznym
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Kamila Mosór - Wydajność wiązania anatoksyny-a na trzech adsorbentach glino-krzemianowych
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

mgr Joanna Niezgoda - Wielkość i zagęszczenie aparatów szparkowych u Rumex acetosa
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Agata Ogórek - Współczesne użytkowanie wybranych gatunków roślin z Zielnika (1613) Syreniusza
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Barbara Pawełek - Wpływ pochodnej katechiny na komórki leukemiczne
promotor: dr hab. Lidia Mazur

mgr Paulina Plewa - Zależności pomiędzy aktywnością i biomasą mikroorganizmów w glebach górskiego gradientu wysokościowego
promotor: dr Beata Klimek

mgr Sebastian Popek - Produkty rozkładu słomy pszenicznej jako potencjalne źródło substratu do produkcji wodoru przez Rhodobacter spaeroides
promotor: dr Dariusz Dziga

mgr Ewelina    Rudecka - Wielkość kwiatów i stadia rozwojowe w pylnikach Orobanche
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Anna Smolarska - Różnorodność i taksonomia Orthoptera z rodzin Acrididae (szarańczakowate) i Tettigoniidae (pasikonikowate) południowej Małopolski
promotor: dr hab. Tomasz Pyrcz

mgr Agnieszka Soból - Wielkość chromosomów u rodzimych, obcych, inwazyjnych i nieinwazyjnych roślin okrytonasiennych w Polsce
promotor: dr hab. Grzegorz Góralski

mgr Grzegorz Sowa - Wpływ skażenia metalami ciężkimi na morfologię gatunków chrząszczy o różnych wymaganiach troficznych
promotor: dr hab. Stanisław Knutelski

mgr Karol Szurdak - Rośliny lecznicze Podkarpacia na podstawie ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego (PAE) z 1949 i 1950 roku
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Joanna Wacławik - Badanie różnorodności asymetrii kariotypów w rodzaju Pinus oraz w rodzinie Liliaceae z użyciem znanych metod
promotor: dr hab. Grzegorz Góralski

mgr Grzegorz Watrak - Pochodzenie Stelllaria holostea L. w Bieszczadach Zachodnich (Karpatay Wschodnie) na podstawie analizy AFLP
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Paulina Wietrzyk - Analiza fitosocjologiczna zbiorowisk tundrowych nadmorskiej Równiny Kaffiøyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen)
promotor: dr Michał Węgrzyn

mgr Agnieszka Wójtowicz - Analiza zespołów otwornicowych osadów górnej kredy paleogenu jednostki skolskiej rejonu Łopuszki Wielkiej (Karpaty zewnętrzne)
promotor: prof. dr hab. Marian Gasiński

mgr Kornelia Zabagło - Charakterystyka wybranych toksyn syntetyzowanych przez sinice północno-zachodniego wybrzeża Spitsbergenu
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

mgr Anna Ziobro - Ocena zanieczyszczenia powietrza Pustyni Starczynowskiej oraz uszkodzeń plech Hypogymnia physodes transplantowanych w sezonie zimowym 2012/2013
promotor: prof. dr hab. Katarzyna Sawicka-Kapusta

mgr Joanna Żołnierczyk - Wpływ właściwości fizykochemicznych gleb górskich na skład taksonomiczny zespołów mikroorganizmów glebowych
promotor: dr Beata Klimek

mgr Maciej Żurek - Parametry aparatu fotosyntetycznego sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z terenu użytku ekologicznego „Pleszczotka" (gm. Bolesław, woj. małopolskie) o podwyższonej zawartości metali ciężkich: zależność od parametrów środowiska i porównanie z populacją z terenu nieskażonego
promotor: dr Andrzej Waloszek

Prace magisterskie wykonane w 2013 roku

mgr Natalia Banach - Geneza barwy chryzoprazu
promotor: dr hab. Michał Skiba

mgr Kamil Boroszko - Ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych Jeziora Otmuchowskiego na Nysie Kłodzkiej
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

mgr Jakub Dębowski - Wybrane gatunki roślin inwazyjnych występujace w dolinie Wisły od okolic Krakowa do ujścia Raby
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Justyna Kądziołka - Łupki ze Skrzypnego jednostki czorsztyńskiej – rola rzeźbotwórcza
promotor: dr Patrycja Wójcik-Tabol

mgr Grzegorz Klich - Wpływ Solidago gigantea Aiton na różnorodność florystyczną w dolinie rzeki Białej Tarnowskiej (Nizina Nadwiślańska)
promotor: dr Kinga Kostrakiewicz-Gierałt

mgr Wojciech Krztoń - Wpływ wegetacji na przyrodę nieożywioną Ojcowskiego Parku Narodowego
promotor: dr hab. Michał Gradziński

mgr Agnieszka Kubacka - Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej na Orawie w rejonie Lipnicy i Zubrzycy z aspektem promocji walorów przyrody nieożywionej
promotor: dr hab. inż. Marek Cieszkowski

mgr Ewelina Mocior - Gatunki roślin synantropijnych wzdłuż wybranych szlaków turystycznych w Gorcach
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Aleksandra Pieczara - Charakterystyka mineralogiczno-petrologiczna niesklasyfikowanego meteorytu z dobrze zachowanymi metaliczno-siarczkowymi fazami z północno-zachodniej Afryki
promotor: dr Ewa Koszowska

mgr Sylwia Piotrowska - Wpływ wieku liścia i miejsca bytowania dąbrówki rozłogowej (Ajuga reptans L.) na kinetykę deepoksydacji i inne mechanizmy antyoksydacyjne
promotor: dr hab. Dariusz Latowski

mgr Ewelina Suchanek - Analiza opadu deszczu pyłkowego na odzieży poddanej ekspozycji nieopodal wybranych taksonów roślinnych
promotor: prof. dr hab. Krystyna Harmata

mgr Alicja Wilk - Analiza wybranych cech liści i pyłku u przedstawicieli rodzaju Viola L. (Violaceae) z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

Prace magisterskie wykonane w 2012 roku

mgr Marcin Bal - Formy życiowe roślin a liczby chromosomów i ploidalność u wybranych rodzin Angiospermae (Asteraceae, Poaceae, Rosaceae)
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Anna Baran -
Rośliny obrzędowe regionu myślenickiego
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Kinga Barci - Rośliny naczyniowe doliny Sopotni Wielkiej w Beskidzie Żywieckim (polskie Karpaty Zachodnie)
promotor: dr Wacław Bartoszek

mgr Monika Beszczyńska - Wpływ typu podłoża na zbiorowiska wielkoowocnikowych grzybów saprobiontycznych i mikoryzowych w lasach sosnowych na terenie Olkuskiego Obszaru Rudnego
promotor: dr Piotr Mleczko

mgr Katarzyna Bielica -
Rośliny obrzędowe Lasowiaków
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Agnieszka Brózda - Flora okolic Żywca
promotor: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

mgr Ewa Czech - Rewizja taksonomiczna oraz analiza zmienności międzypopulacyjnej Stipa pulcherrima C. Koch (Poaceae) w Polsce, na tle pozostałych krajowych gatunków z sekcji Stipa
promotor: dr Marcin Nobis

mgr Ilona Dziadosz -
Rośliny lecznicze na Wyżynie Miechowskiej
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Anna Dziwisz - Status mikoryzowy oraz charakterystyka mikoryz arbuskularnych wybranych gatunków roślin leczniczych
promotor: dr Szymon Zubek

mgr Anna Hebenstreit - Analiza zmienności i struktury genetycznej zagrożonych wyginięciem w Polsce populacji Carex pediformis
promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Katarzyna Janiszewska - Procesy embriologiczne w zalążkach Rudbeckia laciniata L.
promotor: dr hab. Maria Kościńska-Pająk

mgr Beata Jęczmyk - Porównanie mikoryzy arbuskularnej lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) z upraw różniących się typem nawożenia
promotor: dr Szymon Zubek

mgr Małgorzata Jonik - Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. i G. ladanum L. w Polsce
promotor: dr Agnieszka Nobis

mgr Izabela Jonkowska - Flora roślin naczyniowych okolic Rudzicy na Pogórzu Śląskim
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Andrzej Judasz - Inwazyjność a liczby chromosomów i poliploidalność roślin na przykładzie występujšcych w Polsce okrytonasiennych
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Agnieszka Kapkowska - Przemiany nieużytkowanych łąk trzęślicowych koło Bukowna (Wyżyna Olkuska)
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

mgr Anna Krzyżanowska - Analiza porównawcza zmienności morfologicznej europejskich i azjatyckich przedstawicieli rodzaju Aconitum podr. Lycoctonum
promotor: dr hab. Józef Mitka, prof. UJ

mgr Jagoda Majewska - Modelowanie wpływu insercji i delecji na długość genomu na przykładzie odcinków AdhA i CesA w genomach Gossypium
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Magdalena Manowiec - Analiza porównawcza zmienności morfologicznej europejskich i azjatyckich przedstawicieli rodzaju Aconitum podr. Aconitum
promotor: dr hab. Józef Mitka, prof. UJ

mgr Ewelina Przybyłowicz - Rośliny wybranych ogrodów klasztornych Krakowa
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanem


mgr Joanna Strug - Gatunki roślin użytkowane spożywczo przez mieszkańców Szreniawy w gminie Gołcza
promotor: dr hab. Piotr Köhler

mgr Grzegorz Tota - Flora roślin naczyniowych okolic Czudca
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

Prace magisterskie wykonane w 2011 roku

mgr Kamil Bąkowski - Dynamika populacji Allium ursinum L. wprowadzonej do lasu bukowego w Dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie)
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

mgr Justyna Bujak - Mikropropagacja Viola uliginosa Besser, gatunku zagrożonego wyginięciem we florze Polski
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Justyna Dela - Wpływ rodzaju eksplantatu i składu pożywki na regenerację in vitro Rumex tianschanicus x Rumex patientia
promotor: dr Halina Ślesak

mgr Barbara Drygaś - Miscanthus x giganteus - charakterystyka ekologiczna i przyrosty biomasy na plantacji w Polance Hallera
promotor: dr hab. Marian Drużkowski

mgr Patrycja Górka - Badania embriologiczne Taraxacum udum Jordan (sekcja Palustria) z terenu Polski
promotor: dr Krystyna Musiał

mgr Paulina Holska - Chińskie rośliny lecznicze regionu Wudang Shan
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Igor Jasielczuk - Palinologiczne wskaźniki obecności człowieka zapisane w osadach jeziornych z jeziora Łańskiego z ostatniego tysiąclecia
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Justyna Jaworska-Dubiel - Zmienność genetyczna wybranych taksonów z rodzaju Batrachium występujących w Polsce
promotor: dr Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Katarzyna Kaczanowska - Molekularne ślady obecności człowieka w osadach jeziornych z jeziora Łańskiego na podstawie badań kopalnego DNA wybranych grup bakterii
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Katarzyna Paciora - Biota grzybów poliporoidalnych lasów regla dolnego objętych ochroną ścisłą w Babiogórskim Parku Narodowym
promotor: dr Piotr Mleczko

mgr Marcelina Skóra - Wybrane gatunki porostów z rodzaju Cladonia, grupy Perviae - rewizja taksonomiczna, ekologia i rozmieszczenie w Polsce
promotor: dr Piotr Osyczka

mgr Natalia Straupisz - Uwarunkowania przyrostów biomasy Salix viminalis na plantacji w Jurczycach (Pogórze Wielickie)
promotor: dr hab. Marian Drużkowski

mgr Kamil Szczepka - Różnorodność florystyczna okolic Połańca (Nizina Nadwiślańska)
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Ewa Świerk - Biologia nasion wybranych gatunków muraw kserotermicznych
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Piotr Żabicki - Reakcja na warunki kultury in vitro dzikiego genotypu Columbia Arabidopsis thaliana oraz mutanta At1g67580
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Mateusz Żytkowicz - Budowa anatomiczna dwóch skrajnie wyspecjalizowanych gatunków z rodzaju Nepenthes: Nepenthes bicalcarata Hook. f i Nepenthes albomarginata T.Lobb ex Lindl
promotor: dr hab. Bartosz Płachno

Prace magisterskie wykonane w 2010 roku

mgr Ewa Czyszczoń - Przemiany flory synantropijnej Rabki Zdrój w ostatnim pięćdziesięcioleciu
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Alicja Danilewicz - Zieleń miejska jako ostoja flory (Park Krakowski, Park Bednarskiego, Park Decjusza)
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Krzysztof Hajduk - Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych okolic Dobczyc (południowo-wschodnia część Pogórza Wielickiego)
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Anna Jakubiuk - Zmiany liczebności i struktury przestrzennej populacji Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. w lesie bukowym w dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie)
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

mgr Maria Janicka - Szata roślinna ostańców skalnych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
promotor: dr Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Mateusz Leks - Flora Witowa i okolic
promotor: prof. dr hab. Adam Zając


mgr Grzegorz Łazarski - Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych w okolicach Małogoszcza
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Grzegorz Migdałek - Czy fiołki kolonizujące tereny o podwyższonej koncentracji metali ciężkich w rejonie Chrzanowa są mieszańcami międzygatunkowymi (Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau × V. riviniana Rchb.)? - informacje z zakresu morfologii, rozmnażania i chromosomów
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Natalia Mikita - Bogactwo florystyczne muraw kserotermicznych w dolinie Wiaru między Rybotyczami a Sierakoścami (Pogórze Przemyskie)
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Anna Orlik - Analiza fitogeograficzna flory roślin naczyniowych okolic Nowego Bystrego na Pogórzu Gubałowskim
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Jakub Piecak - Porównanie wyników analizy pyłkowej prób pobranych z włosów w sezonie letnim i jesiennym 2009 roku z kalendarzem pylenia, możliwość wykorzystania w kryminalistyce
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Kaja Skubała (Rola) - Flora naczyniowa wybranych zwałów poprzemysłowych po przeróbce rud cynku i ołowiu na Górnym Śląsku
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Anna Stus - Wpływ genotypu i składu pożywki na efektywność mikrorozmnażania oraz cechy morfologiczne Cephalotus follicularis w warunkach in vitro
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Anna Uchman - Asocjacje AT- i GC- bogatych frakcji chromatynowych u tworzącej biwalenty odmiany Rhoeo spathacea concolor
promotor: dr Hieronim Golczyk

mgr Arleta Wadowska - Analiza somatycznych asocjacji formowanych przez AT- i GC-bogate frakcje chromatynowe u Rhoeo spathacea
promotor: dr Hieronim Golczyk

mgr Barbara Winiarska - Carex pediformis C.A. Meyer w Ojcowskim Parku Narodowym
promotor: dr Joanna Zalewska-Gałosz

mgr Natalia Witana - Waloryzacja przyrodnicza polskich parków narodowych
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Konrad Włodarczyk - Modelowanie wpływu drobnych insercji i delecji na wielkość genomu
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Monika Woźniak - Wpływ skażonego środowiska na procesy reprodukcyjne i wybrane cechy morfologiczne roślin. Badania nad przedstawicielami rodzajów Viola L. i Silene L.
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Anna Wróblewska - Porównanie wyników analizy pyłkowej prób pobranych z włosów w sezonie zimowym i wiosennym 2009 roku z kalendarzem pylenia. Możliwość wykorzystania w kryminalistyce
promotor: dr Jacek Madeja

Prace magisterskie wykonane w 2009 roku

mgr Małgorzata Augustyniak - Rośliny lecznicze miasta Gliwice i okolic. Zastosowanie roślin leczniczych w przemyśle farmaceutycznym
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Dagmara Bochnak - Struktura populacji niektórych rzadkich roślin naczyniowych łąk trzęślicowych
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko 

mgr Kamilla Drapała - Porównanie składu i zmian koncentracji pyłku roślin nasiennych w aeroplanktonie Olszanicy (Bieszczady Niskie) i Krakowa
promotor: dr hab. Krystyna Harmata 

mgr Anna Domagała - Opracowanie wydajnej metody kalogenezy i analiza cytometryczna krzyżówki Rumex tianschanicus x Rumex patientia 
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Grzegorz Guzik - Analiza struktury kariotypu oraz jąder interfazowych u Rhoeo spathacea var. variegata z wykorzystaniem techniki CMA/DA/DAPI
promotor: dr Hieronim Golczyk

mgr Renata Jonkisz - Róźnorodność florystyczna pasma Zębalowej
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Monika Karpierz - Rośliny lecznicze okolic Jordanowa (Beskid Żywiecki)
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Aleksandra Kłos - Flora roślin naczyniowych okolic Oleszyc we wschodniej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Joanna Knutelska - Rośliny naczyniowe torfowiska "Błoto" w Puszczy Niepołomickiej
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Alicja Kowalczyk - Zasoby roślin leczniczych na terenie Radomska i okolic
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Katarzyna Kozielec - Porosty epifityczne jako bioindykatory czystości powietrza Krościenka n/D
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr Małgorzata Krzyżanowska - Rewizja taksonomiczna Cladonia digitata (L.) Hoffm. i Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng. oraz rozmieszczenie gatunków w Polsce
promotor: dr Piotr Osyczka

mgr Marta Laskowska - Cladonia macilenta Hoffm. (Cladoniaceae, Ascomycota) - odmiany chemiczne i rozmieszczenie w Polsce
promotor: dr Piotr Osyczka

mgr Paulina Lubczyńska - Analiza liczb chromosomów u polskich Angiospermae
promotor: dr Grzegorz Góralski

mgr Jacek Łaptosz - Zmiany w płatach leśnych Puszczy Niepołomickiej w okolicy Stanisławic w ostatnich 25 latach
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Izabela Mach - Porównanie budowy kariotypu Rumex thyrsiflorus Fingerh. oraz Rumex acetosa L.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak 

mgr Katarzyna Mitka - Halofity Krakowa i okolic występowanie i zagrożenie
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

mgr Piotr Myjak - Przestrzenna dynamika regeneracji lasu na powierzchniach pogradacyjnych w Gorczańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)
promotor: dr hab. Józef Mitka 

mgr Magdalena Niedźwiedź - Procesy embriologiczne u Scabiosa ochroleuca L. z terenu hałdy cynkowo-ołowiowej w okolicach Olkusza
promotor: dr hab. Maria Kościńska-Pająk 

mgr Piotr Nowakowski - Kultury in vitro endospermy przedstawicieli rodzaju Triticum
promotor: dr Marzena Popielarska-Konieczna

mgr Ewa Ochał - Stan populacji kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w rezerwacie "Kamera" (Pogórze Strzyżowskie)
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Małgorzata Pacuła - Fenologia i biologia rozmnażania wybranych gatunków runa lasu bukowego
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Łukasz Papierz - Struktura taksonomiczno - morfologiczna populacji rodzaju Aconitum (Ranunculaceae) w Babiogórskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)
promotor: dr hab. Józef Mitka 

mgr Katarzyna Pasterak - Dynamika populacji Dentaria glandulosa (Waldst. & Kit.) wprowadzonej do lasu bukowego w dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie)
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster 

mgr Patrycja Piedo - Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na kultury in vitro krzyżówki Rumex tianschanicus x Rumex patientia
promotor: dr Grzegorz Góralski 

mgr Tomasz Profos -Rośliny jurajskie z XIX wiecznej kolekcji Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
promotor: dr hab. Danuta Zdebska

mgr Joanna Rerak - Analiza cytologiczna i molekularna wybranych gatunków Taraxacum z sekcji Palustria
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak 

mgr Krystian Rzenno - Kalogeneza, organogeneza i próba indukcji somatycznej embriogenezy w kulturach in vitro dojrzałej endospermy Actinidia deliciosa var. deliciosa cv. 'Hayward'
promotor: dr Marzena Popielarska-Konieczna 

mgr Monika Soja - Różnorodność florystyczna na odcinku pomiędzy Szklarami a Jerzmanowicami
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Małgorzata Stanek - Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych pomiędzy Siedlcem a Kolanowem na Pogórzu Wielickim
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Ewa Stawowczyk - Śluzowce właściwe (Myxomycetes) rezerwatu "Stok Szyndzielni" w Beskidzie Śląskim
promotor: dr Anna Drozdowicz 

mgr Joanna Stokłosa - Rola Ogrodu Botanicznego w Kew (Royal Botanic Gardens, Kew) w Wielkiej Brytanii w Edukacji i Popularyzacji Wiedzy Botanicznej
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek

mgr Katarzyna Szczypka - Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin synantropijnych na terenie Bielska-Białej
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Magdalena Szponar - Bogactwo florystyczne północnych obrzeży Łańcuta (Kotlina Sandomierska)
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Magdalena Tomalska - Przestrzenne zróżnicowanie populacji wybranych roślin naczyniowych łąk trzęślicowych
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

Prace magisterskie wykonane w 2008 roku

mgr Aleksandra Andryka - Ogródki rustykalne na terenie miasta i gminy Ożarów
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Dorota Banaś - Flora roślin naczyniowych fragmentu wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego
promotor - prof. dr hab. Adam Zając

mgr Magdalena Białkowska - Rewizja taksonomiczna Cladonia pleurota Florke (Schaer.) i rozmieszczenie gatunku w Polsce
promotor: dr Piotr Osyczka 

mgr Anna Bielak - Cladonia deformis (L.) Hoffm. - rewizja taksonomiczna i występowanie gatunku w Polsce
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr Barbara Bielak - Chemotaksonomiczna rewizja Cladonia coccifera s. lat.i rozmieszczenie gatunku w Polsce
promotor: dr Piotr Osyczka

mgr Joanna Foryś - Badania kopalnego DNA wybranych grup bakterii w osadach holoceńskich
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Marta Grajoszek - Pozycja taksonomiczna Aconitum romanicum Woł.
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Klaudia Janik - Zmienność fenetyczno - taksonomiczna Aconitum sp. (Ranunculaceae) na transekcie wysokościowym w wybranych dolinach tatrzańskich
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Anna Kapuśniak - Flora roślin naczyniowych okolic zalewu Wióry (k. Ostrowca Świętokrzyskiego)
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Michał Karnas - Flora muraw kserotermicznych okolic Smrokowa
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

mgr Piotr Kawalec - Badania biosystematyczne nad Viola tricolor L. z hałd cynkowo-ołowiowych w okolicach Olkusza
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Agnieszka Kołodziej - Śluzowce właściwe (Myxomycetes) Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
promotor: dr Anna Drozdowicz 

mgr Urszula Kołodziejczyk - Wstępne badania embriologiczne Scabiosa ochroleuca L. (Dipsacaceae) z terenu hałdy cynkowo-ołowiowej w Bolesławiu
promotor: dr hab. Maria Kościńska-Pająk

mgr Radosław Koryga - Mikobiota grzybów agarykoidalnych i boletoidalnych lasu mieszanego na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Kotlina Sandomierska, woj. małopolskie)
promotor: dr Piotr Mleczko 

mgr Weronika Leśniak-Szostak - Struktura i dynamika populacji Arum alpinum Schott & Kotschy w Ojcowskim Parku Narodowym
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Małgorzata Lizak - Rodzaj Lycogala Adans. w zbiorach zielnikowych Instytutów Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
promotor: dr Anna Drozdowicz

mgr Barbara Łapińska - Zróżnicowanie temperatury, wilgotności powietrza oraz oświetlenia w szklarniach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
promotor: dr hab. Marian Drużkowski

mgr Dorota Łaptosz - Permska flora Monte Pisano
promotor: dr hab. Danuta Zdebska

mgr Anna Maśniak - 137Cs i 40K w próbach gleb, porostów i mchów Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka)
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr Agnieszka Mleczko - Propozycje wykorzystania dla celów edukacyjnych i rekreacyjnych użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Justyna Pałamar - Zmienność wybranych cech siedliska w uprawie wierzby Salix viminalis w Polance Hallera (Pogórze Wielickie)
promotor: dr hab. Marian Drużkowski

mgr Agnieszka Pawełek-Skoczylas - Kultury in vitro oraz oddalone, kontrolowane zapylenia pyłkiem Daucus carota niezapłodnionych słupków Arabidopsis thaliana var. Columbia
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Barbara Piekarz - Zmienność wybranych cech siedliska Helianthus tuberosus w Polance Hallera 
promotor: dr hab. Marian Drużkowski 

mgr Monika Piszczek - Chorologia grzybów z rodzin Phallaceae i Clathraceae w Polsce
promotor: dr Piotr Mleczko 

mgr Beata Rajchel - Flora doliny Osławy między Mikowem a Maniowem w Bieszczadach Zachodnich
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Magdalena Rozkocha - Rola cytokinin i etylenu w ryzogenezie w kulturach in vitro hypokotyli kryształki (Mesembryanthemum crystallinum L.)
promotor: dr Robert Konieczny

mgr Joanna Salwa - Struktura i dynamika populacji Lunaria rediviva L. w Ojcowskim Parku Narodowym
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Anna Skiba - Korelacja prób palinologicznych z kalendarzem pylenia - wykorzystanie w kryminalistyce
promotor: dr Jacek Madeja

mgr Ewelina Skalska - Badania nad regeneracją roślin z korzeni Rumex acetosa hodowanych in vitro 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

mgr Agnieszka Słaby - Rekolonizacja Krakowa przez porosty epifityczne 
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

mgr Barbara Szajna - Aconitum xhebegynum DC. (Ranunculaceae) na tle zmienności przypuszczalnych gatunków rodzicielskich w Karpatach
promotor: dr hab. Józef Mitka

mgr Aleksandra Waluś - Dolina Dłubni - zagospodarowanie terenu do celów edukacyjno-rekreacyjnych z zachowaniem walorów przyrodniczych
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Marcin Warchał - Geobotaniczne aspekty flory naczyniowej pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Anna Wiecheć - Wpływ inhibitorów transportu polarnego auksyn na przebieg ryzogenezy w kulturach in vitro hypokotyli kryształki (Mesembryantheum crystallinum L.)
promotor: dr Robert Konieczny

mgr Joanna Wielgus - Stan populacji Centaurea mollis Waldst. & Kit. w Ojcowskim Parku Narodowym
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

mgr Piotr Więckowski - Flora synantropijna miasta Jędrzejowa
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

mgr Monika Woźniak - Zmiany cytologiczne zachodzące w długotrwałej hodowli kalusa Allium fistulosum L.
prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

Prace magisterskie wykonane w 2007 roku

mgr Monika Bodziony - Glebowy bank nasion w koszonych i niekoszonych murawach nawapiennych 
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Anna Dytko - Zagrożenia i ochrona środowiska Antarktyki
promotor: prof. dr hab. Maria Olech 

mgr Karolina Gil - Flora roślin naczyniowych doliny Skawy (od zapory w Świnnej Porębie do ujścia do rzeki Wisły) 
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Iwona Grygiel - Kultura in vitro niezapłodnionych słupków Viola tricolor L. (Violaceae)
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

mgr Magdalena Grabowska - Flora roślin naczyniowych doliny rzeki Soły między Jeziorem Czanieckim a ujściem do Wisły
promotor: prof. dr hab. Maria Zając 

mgr Edyta Jędras - Osiągnięcia naukowe polskich biologów w badaniach polarnych
promotor: prof. dr hab. Maria Olech 

mgr Sławomir Kasprzyk - Wartość przyrodnicza flory Śnieżnicy i zachodniej części Pieninek Skrzydlańskich
promotor: prof. dr hab. Adam Zając 

mgr Elżbieta Korczek - Przemiany flory w Dolinie Brzoskwinki koło Krakowa 
promotor: prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik 

mgr Anna Kraus - Zróżnicowanie zbiorowisk upraw polnych w Olszówce koło Rabki
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Monika Kuropatwa - Porównanie składu i zmian koncentracji pyłku roślin w atmosferze miasta Krakowa oraz wsi Giebułtów w roku 2006
promotor: dr hab. Krystyna Harmata 

mgr Małgorzata Kwiecień - Problemy ochrony środowiska przyrodniczego rejonów polarnych - Arktyka
promotor: prof. dr hab. Maria Olech 

mgr Barbara Lenart - Flora roślin naczyniowych i uwarunkowania geobotaniczne południowo-zachodniej części Gorców (na północ od Nowego Targu)
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

mgr Katarzyna Migas - Struktura morfologiczna populacji Aconitum lasiocarpum i Aconitum variegatum na kresie zasięgów
promotor: dr hab. Józef Mitka 

mgr Karolina Mikołajczyk - Bioróżnorodność flory roślin naczyniowych zlewni potoków Jamne i Jaszcze w Gorcach
promotor: prof. dr hab. Adam Zając 

mgr Katarzyna Nalepa - Sukcesja roślinności na odłogach w Dolinie Garliczanki (Wyżyna Olkuska)
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster 

mgr Wioletta Okarma - Karbońskie skamieniałości roślinne ze zbiorów Komisji Fizjograficznej z lat 1872-1935
promotor: dr hab. Danuta Zdebska 

mgr Marta Owoc - Zróżnicowanie glebowego banku nasion w regenerowanej murawie kserotermicznej
promotor: prof. dr hab. Stefania Loster

mgr Joanna Pawlos - Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych na północno-zachodnim skraju Gorców w okolicy Poręby Wielkiej
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

mgr Anna Pietrzyk - Zróżnicowanie zbiorowisk upraw zbożowych i okopowych w Zielonkach koło Krakowa
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz 

mgr Stanisław Regiec - Ocena stanu populacji wybranych gatunków górskich w Skalicach Spiskich
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko 

mgr Edyta Stanisz - Bioróżnorodność roślin naczyniowych zlewni Poniczanki i Lepietnicy w Gorcach 
promotor: prof. dr hab. Adam Zając 

mgr Monika Szydłak - Udział polskich botaników w badaniach polarnych
promotor: prof. dr hab. Maria Olech