Warsztaty terenowe z botaniki

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to amator botaniki, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

 • Zapoznanie z charakterystyką najważniejszych rodzin roślin okrytozalążkowych.
 • Poznanie roślin zielnych, krzewów i drzew stanowiących naturalne składniki polskiej flory.
 • Poznanie roślin obcych w naszej florze, w tym gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności na terenie Polski.
 • Poznanie możliwości wykorzystania przez człowieka roślin dziko występujących.
 • Zaznajomienie z problemami ochrony niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk.
 • Zaznajomienie z problemami związanymi z ochroną niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk.
 • Poznanie wybranych typów zbiorowisk roślinnych oraz gatunków dla nich charakterystycznych.
 • Zaznajomienie z zasadami korzystania z kluczy do oznaczania roślin naczyniowych.
 • Poznanie zasad wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór materiału zielnikowego, jego suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie).
 • Nabycie umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych niezbędnych do wykonania monitoringu przyrodniczego.

Wymagania wstępne

Brak.

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 30.04.2018. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ i Ogród Botaniczny UJ przy ul. Mikołaja Kopernika 27, tereny zlokalizowane na obszarze Krakowa (np. użytek ekologiczny "Łąki Nowohuckie", Lasek Wolski, Kostrze) oraz w okolicy miasta (np. Dolinki Podkrakowskie).

Czas trwania i termin realizacji kursu

45 godz. lekcyjnych. Weekendy (soboty i/lub niedziele).

Szczegółowy harmonogram:

19 maja 2018
wycieczka – 4 godziny lekcyjne

26 maja 2018
9.00-13.30
2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy

2 czerwca 2018
wycieczka całodzienna – 7 godzin lekcyjnych

23 czerwca 2018
9.00-14.15
2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy
wyjście do ogrodu 1 godzina

24 czerwca 2018
wycieczka całodzienna – 7 godzin lekcyjnych

30 czerwca 2018
9.00-15.00
1 blok zajęć po 3 godziny lekcyjne
wycieczka – 4 godziny lekcyjne

1 lipca 2018
wycieczka całodzienna – 7 godzin lekcyjnych

Opłata

800 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 17,77 PLN).

Plan kursu

 • Przegląd bogactwa oraz zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego roślin naczyniowych występujących w Polsce.
 • Identyfikacja roślin naczyniowych przy pomocy kluczy.
 • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków roślin i ich siedlisk, zbiór okazów do zielnika.
 • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków roślin i ich siedlisk, zbiór okazów do zielnika).

Warunki zaliczenia kursu

Przygotowanie własnego zielnika składającego się z 50 gatunków roślin naczyniowych.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Agnieszka Nobis
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 694 728 070