Warsztaty terenowe z botaniki

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

  • poznanie roślin zielnych, krzewów i drzew stanowiących naturalne składniki polskiej flory
  • poznanie roślin obcych w naszej florze, w tym gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności na terenie Polski
  • poznanie możliwości wykorzystania przez człowieka roślin dziko występujących
  • zaznajomienie z problemami związanymi z ochroną niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk
  • poznanie wybranych typów zbiorowisk roślinnych oraz gatunków dla nich charakterystycznych
  • nabycie umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych niezbędnych do wykonania monitoringu przyrodniczego
  • poznanie zasad wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór materiału zielnikowego, jego suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie)

Wymagania wstępne

Brak.

Opłata

300 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 20 PLN).

Czas trwania i termin realizacji kursu

6 lub 13 kwietnia 2019 (sobota)
wycieczka – 5 godzin lekcyjnych, Las Wolski
11 lub 18 maja 2019 (sobota)
wycieczka – 5 godzin lekcyjnych, Fort Bodzów
23 lub 30 czerwca 2019 (niedziela)
wycieczka – 5 godzin lekcyjnych, Kostrze i Ruczaj

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 11.03.2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia terenowe.

Uwaga: Dokładne miejsca zbiórki i godziny zajęć zostaną podane przez Koordynatora kursu. Terminy wycieczek mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub opóźnionego sezonu wegetacyjnego.

Miejsce realizacji kursu

Tereny zlokalizowane na obszarze Krakowa np. Las Wolski, Fort Bodzów, Kostrze i Ruczaj.

Plan kursu

Prezentacja gatunków roślin i ich siedlisk, zbiór okazów do zielnika, prezentacja metodyki zbioru danych fitosocjologicznych.

Uwaga: Przed rozpoczęciem kursu należy przygotować teczkę botaniczną (dwie sztywne okładki ze sklejki lub tektury formatu A3, dające się związać, z paskiem na ramię. Adres strony, na której można zobaczyć jak wygląda teczka botaniczna: http://muzea.malopolska.pl/cwiczenia/gramy-w-zielone), narzędzia do zbioru roślin, notatnik terenowy oraz zapas starych gazet drukowanych na papierze łatwo chłonącym wodę.

Warunki zaliczenia kursu

Przygotowanie własnego zielnika składającego się z 30 gatunków roślin naczyniowych.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Artur Pliszko
e-mail: artur.pliszko@uj.edu.pl
tel.: (12) 664-67-32