Praktyczny kurs identyfikacji roślin naczyniowych

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się waloryzacją lub ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

  • zapoznanie z charakterystyką najważniejszych rodzin roślin okrytozalążkowych
  • zaznajomienie z zasadami korzystania z kluczy do oznaczania roślin naczyniowych
  • poznanie zasad wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór materiału zielnikowego, jego suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie)

Wymagania wstępne

Brak.

Opłata

300 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 20 PLN).

Czas trwania i termin realizacji kursu

Trzy dni (dwa kolejne weekendy), 9.06 i 15-16.06.2019 r. (15 godz. lekcyjnych).

Szczegółowy harmonogram:
9 czerwca 2019 (niedziela)
bloki zajęć - 5 godzin lekcyjnych

15 czerwca 2019 (sobota)
bloki zajęć - 5 godzin lekcyjnych

16 czerwca 2019 (niedziela)
bloki zajęć - 5 godzin lekcyjnych

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 8.05.2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykłady, ćwiczenia kameralne.

Miejsce realizacji kursu

Sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ i Ogród Botaniczny UJ przy ul. Mikołaja Kopernika 27 w Krakowie.

Plan kursu

  • przegląd bogactwa oraz zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego roślin naczyniowych występujących w Polsce – 3 godz. lekcyjne
  • identyfikacja roślin naczyniowych przy pomocy kluczy – 12 godz. lekcyjnych

Warunki zaliczenia kursu

Samodzielna identyfikacja 10 gatunków roślin (przy pomocy kluczy do oznaczania).
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr hab. Agnieszka Nobis
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 694 728 070