Grzyby, porosty i śluzowce - warsztaty terenowe

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to amator mykologii, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

  • Poznanie zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów wielkoowocnikowych, porostów (grzybów zlichenizowanych) oraz śluzowców.
  • Poznanie przedstawicieli omawianych grup organizmów w ich naturalnym środowisku.
  • Zaznajomienie ze sposobami identyfikacji grzybów wielkoowocnikowych, porostów oraz śluzowców, metodami ich zbioru, konserwacji i przechowywania oraz możliwościami wykorzystania (ze szczególnym uwzględnieniem grzybów i porostów).

Wymagania wstępne

Brak.

Limit miejsc

Od 10 do 20 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 30.08.2018. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: piotr.mleczko@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej.

Czas trwania i termin realizacji kursu

48 godz. lekcyjnych, dwa weekendy (sobota i niedziela): 22 i 23 oraz 29 i 30 września 2018.

Opłata

1000 PLN (obejmuje koszt pobytu w Stacji Górskiej Wydziału Biologii w Ochotnicy Górnej, koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 20,83 PLN).

Plan kursu

  • Prezentacja zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów, porostów i śluzowców występujących w Polsce oraz ich wykorzystania przez człowieka.
  • Prezentacja podstawowych zasad identyfikacji grzybów, porostów i śluzowców przy pomocy kluczy.
  • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków grzybów, porostów, śluzowców oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów).

Warunki zaliczenia kursu

10 prawidłowo przygotowanych do przechowywania i zaetykietowanych okazów organizmów zebranych podczas zajęć.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr hab. Piotr Mleczko
e-mail: piotr.mleczko@uj.edu.pl
tel.: 694 728 070

Uwaga

Ze względu na miejsce realizacji i specyfikę kursu, uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z Prowadzącymi również poza czasem przewidzianym na zajęcia dydaktyczne. Możliwe będzie wspólne przygotowanie i degustacja posiłków z grzybów zebranych w czasie trwania zajęć terenowych. Ponadto zebrane grzyby będzie można zabrać ze sobą, po uprzednim ich sprawdzeniu przez Prowadzącego.