Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, któremu zależy na udoskonaleniu warsztatu pracy.

Podstawowe cele kształcenia

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej.
 • Poszerzenie umiejętności wykonywania, obserwacji i analizy preparatów mikroskopowych.
 • Poszerzenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej, planowania eksperymentów, przygotowywania projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego roślin naczyniowych.
 • Poszerzenie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin naczyniowych.
 • Poszerzenie umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych występujących na terenie Polski.
 • Zapoznanie ze sposobem zbioru, zabezpieczenia i opisywania materiału roślinnego (wykonanie zielnika).
 • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania dziko występujących roślin w życiu codziennym człowieka.

Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 15.03.2018. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ i Ogród Botaniczny UJ przy ul. Mikołaja Kopernika 27 oraz tereny zlokalizowane na obszarze Krakowa (np. użytek ekologiczny "Łąki Nowohuckie", Lasek Wolski).

Czas trwania i termin realizacji kursu

40 godz. lekcyjnych. Wykłady i ćwiczenia kameralne realizowane będą w blokach trwających 3 godziny lekcyjne. Będą się one odbywać w soboty. Dwie wycieczki terenowe (każda po 5 godzin lekcyjnych) odbędą się w sobotę i niedzielę.

Szczegółowy harmonogram:

21 kwietnia 2018
3 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy
9.00-16.45, przewidziana godzinna przerwa obiadowa ok. 13.30, między drugim a trzecim blokiem

28 kwietnia 2018
2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy
9.00-13.30

19 lub 26 maja 2018
wycieczka do Lasku Wolskiego - 5h godzin lekcyjnych

23 czerwca 2018
3 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy
9.00-16.45, godzinna przerwa obiadowa ok. 13.30

30 czerwca 2018
2 bloki zajęć po 3 godziny lekcyjne każdy
9.00-13.30

1 lipca 2018
wycieczka na "Łąki Nowohuckie" - 5h godzin lekcyjnych

Opłata

690 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 17,25 PLN).

Plan kursu

 • Proste i tanie doświadczenia biologiczne.
 • Obserwacja przyrodnicza (obsługa mikroskopu, wykonywanie preparatów i rysunków obiektów biologicznych ).
 • Identyfikacja roślin naczyniowych przy pomocy kluczy i lupy binokularnej.
 • Planowanie eksperymentu (formułowanie celów i hipotez, weryfikacja hipotez).
 • Identyfikacja roślin naczyniowych przy pomocy kluczy  i lupy binokularnej.
 • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków roślin oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów do zielnika).

Warunki zaliczenia kursu

Opcjonalnie:
 • Przygotowanie własnego zielnika zawierającego 20 gatunków roślin wysuszonych i poprawnie zaetykietowanych.
 • Przygotowanie własnego konspektu lekcji / karty pracy dla ucznia / projektu edukacyjnego obejmującego treści z zakresu biologii lub przyrody.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Agnieszka Nobis
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 694 728 070