Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Podstawowe cele kształcenia

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej.
 • Poszerzenie umiejętności wykonywania, obserwacji i analizy preparatów mikroskopowych.
 • Poszerzenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej, planowania eksperymentów, przygotowywania projektów edukacyjnych oraz kart pracy dla uczniów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego roślin naczyniowych.
 • Poszerzenie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin naczyniowych.
 • Poszerzenie umiejętności rozpoznawania pospolitych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych występujących na terenie Polski.
 • Zapoznanie ze sposobem zbioru, zabezpieczenia i opisywania materiału roślinnego (wykonanie zielnika).
 • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania dziko występujących roślin w życiu codziennym człowieka.

Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 15.03.2018.

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ, ul. Kopernika 27, tereny zlokalizowane na obszarze Krakowa (np. użytek ekologiczny „Łąki Nowohuckie”, Lasek Wolski, Ogród Botaniczny UJ).

Czas trwania i termin realizacji kursu

40 godz. lekcyjnych. Rozpoczęcie kursu kwiecień 2018. Wykłady i ćwiczenia kameralne realizowane będą w blokach trwających 3 godziny lekcyjne. Będą się one odbywać raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych lub w soboty. Dwie wycieczki terenowe (każda po 5 godzin lekcyjnych) odbędą się w soboty (pierwsza w maju, druga końcem czerwca). Dokładny harmonogram zajęć zostanie ustalony po konsultacji z uczestnikami kursu.

Opłata

690 PLN.

Plan kursu

 • Proste i tanie doświadczenia biologiczne.
 • Obserwacja przyrodnicza (obsługa mikroskopu, wykonywanie preparatów i rysunków obiektów biologicznych ).
 • Planowanie eksperymentu (formułowanie celów i hipotez, weryfikacja hipotez).
 • Identyfikacja roślin naczyniowych przy pomocy kluczy  i lupy binokularnej.
 • Zajęcia terenowe (prezentacja gatunków roślin oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów do zielnika).

Warunki zaliczenia kursu

Opcjonalnie:
 • Przygotowanie własnego zielnika zawierającego 20 gatunków roślin wysuszonych i poprawnie zaetykietowanych.
 • Przygotowanie własnego konspektu lekcji / karty pracy dla ucznia / projektu edukacyjnego obejmującego treści z zakresu biologii lub przyrody.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Agnieszka Nobis
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 694-72-80-70