Propozycje tematów prac

Wybrane propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich możliwych do wykonywania w Instytucie Botaniki UJ.

  • Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej

Promotor: prof. dr hab. Piotr Köhler
Prace magisterskie:
1. Opracowania roślinności wybranych obiektów, parków.
2. Polskie badania na terenach polarnych (przekrojowo, głównie botanika).
3. Rośliny obrzędowe wybranego terenu.
4. Rośliny obrzędowe wybranych obrzędów w różnych regionach.
5. Rośliny magiczne i czarodziejskie dawniej i dziś.
6. Rozwój wybranych idei, teorii botanicznych.
7. Rozwój badań nad wybranymi problemami botanicznymi.
8. Stan obecny badań nad wybranymi problemami (głównie botanicznymi) polarystyki.
9. Taksonomia wybranych jednostek systematycznych (rozwój poglądów, podstawy, stan obecny).
10. Wybrane rośliny użytkowe danego terenu.
11. Zbiory zielnikowe (opracowanie wybranych jednostek lub herbariów wybranych zbieraczy).
12. Zieleń miejska wybranych miast lub ich dzielnic.

Promotor: dr hab. Piotr Osyczka
Prace licencjackie i magisterskie:
1. Identyfikacja wtórnych metabolitów porostów.
2. Chemotaksonomia porostów.
3. Akumulacja pierwiastków śladowych w plechach porostów.
4. Adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych.
5. Badania nad krytycznymi rodzajami porostów z Polski i obszarów polarnych (taksonomia, chemotaksonomia, ekologia, rozmieszczenie).
6. Badania lichenoindykacyjne.

Promotor: dr Michał Węgrzyn
Prace licencjackie (prace teoretyczne):
Pełne opracowanie tematu przyszłej pracy magisterskiej. Przegląd całości literatury naukowej dotyczącej tematu badań, w tym synteza wyników na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Przygotowanie merytoryczne, opracowanie metodyki w stosunku do wybranego terenu badań. Wyznaczenie hipotez roboczych oraz próba określenia oczekiwanych wyników przyszłych badań.
Prace magisterskie:
1. Biota porostów obszarów chronionych na terenie południowej Polski.
2. Biota porostowa olszynek bagiennych (Alnetum incane) w Beskidach Zachodnich.
3. Biota porostowa jaworów (Acer pseudoplatanus) w Babiogórskim Parku Narodowym.
4. Różnorodność gatunkowa porostów na kłodach świerkowych w reglu górnym Beskidów.
5. Porosty puszczańskie jako wskaźnik pierwotności obszarów leśnych na terenie Karpat.
6. Wpływ wieku, rozmiaru oraz ukształtowania korony świerków w reglu górnym na występowanie gatunków porostów epiksylicznych.
7. Bioróżnorodność porostów epifitycznych na grupach różnowiekowych świerków.
8. Bioróżnorodność porostów epifitycznych na grupach różnowiekowych buków.
9. Porosty rezerwatu "Dębina" w Puszczy Niepołomickiej.
10. Porosty Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
11. Wybrane grupy ekologiczne lub taksonomiczne porostów na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.

  • Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Promotor: dr Aneta Słomka
1. Płeć roślin a metale ciężkie - badania na przykładzie gatunków z rodzaju Silene.
2. Potwierdzenie autopoliploidalnego pochodzenia Viola elatior na podstawie analizy cech z zakresu cytogenetyki, embriologii, anatomii i biologii molekularnej.
3. Przyczyny zjawiska heteromorfizmu pyłku u bratków (Viola, sect. Melanium).

  • Zakład Ekologii Roślin

W Zakładzie Ekologii Roślin można wykonywać prace magisterskie dotyczące ekologii populacji wybranych gatunków roślin (w tym rzadkich, zagrożonych wyginięciem i chronionych), ekologii wybranych gatunków i zbiorowisk, a także poświęcone inwentaryzacji i charakterystyce roślinności w różnych miejscach południowej Polski (w tym rezerwatów przyrody) oraz dotyczące dynamiki wybranych zbiorowisk i przemian roślinności. Poniżej, jako przykłady, podane są tematy prac magisterskich wykonanych w ostatnich latach.

A. Ekologia populacji
1. Ekologia populacji Orchis militaris L. na Wyżynie Miechowskiej.
2. Ocena stanu populacji wybranych gatunków górskich w Skalicach Spiskich.
3. Porównanie górskich i niżowych populacji Veratrum lobelianum.
4. Stan populacji Centaurea mollis Waldst. & Kit. w Ojcowskim Parku Narodowym.
5. Struktura i dynamika populacji Arum alpinum Schott & Kotschy w Ojcowskim Parku Narodowym.
6. Stan populacji kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w rezerwacie "Kamera" (Pogórze Strzyżowskie).
7. Zmiany liczebności i struktury przestrzennej populacji Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. w lesie bukowym w dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie).
8. Dynamika populacji Dentaria glandulosa Waldst. & Kit. wprowadzonej do lasu bukowego w dolinie Wierzbanówki (Pogórze Wielickie).
9. Struktura populacji niektórych rzadkich roślin naczyniowych łąk trzęślicowych.
10. Przestrzenne zróżnicowanie populacji wybranych roślin naczyniowych łąk trzęślicowych.

B. Ekologia gatunków
1. Biologia rozsiewania roślin runa grądowego.
2. Ekologiczne strategie gatunków runa lasu grądowego.
3. Fenologia i biologia rozmnażania wybranych gatunków runa lasu bukowego.
4. Wpływ ocienienia na wybrane cechy roślin muraw nawapiennych.

C. Glebowy bank nasion
1. Glebowy bank nasion w koszonych i niekoszonych murawach nawapiennych.
2. Glebowy bank nasion w nawapiennej murawie i sąsiadujących z nią ugorach.
3. Zróżnicowanie glebowego banku nasion w regenerowanej murawie kserotermicznej.

D. Dynamika zbiorowisk
1. Tempo i kierunek regeneracyjnej sukcesji po pożarze w borze sosnowym.
2. Sukcesja roślinności na terenach pogórniczych kopalni piasku "Szczakowa S.A.".
3. Wkraczanie gatunków leśnych na tereny porolne w okolicach Klimówki.
4. Sukcesja roślinności na odłogach w dolinie Garliczki (Wyżyna Olkuska).
5. Sukcesja wtórna na poboczach autostrady Kraków-Chrzanów.
6. Sukcesja na terenach porolnych w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie.
7. Wpływ warunków klimatycznych na skład gatunkowy i pokrycie roślin w murawie kserotermicznej.
8. Wpływ ruchu turystycznego na roślinność leśną Leskowca (Beskid Mały).

E. Przemiany szaty roślinnej
1. Przemiany flory i roślinności w rezerwacie Sterczów-Ścianka koło Klonowa.
2. Przemiany flory doliny Brzoskwini (Popówki) koło Krakowa.
3. Przemiany flory synantropijnej Rabki Zdrój w ostatnim pięćdziesięcioleciu.
4. Zmiany roślinności w okresie 15 lat w miejscu porzuconej murawy napiaskowej w rezerwacie Skołczanka koło Krakowa.
5. Flora i roślinność wybranej części hałd dawnych Krakowskich Zakładów Sodowych.

  • Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

Promotor: dr Agnieszka Nobis
Prace licencjackie:
1. Flora roślin naczyniowych łąk występujących w miejscowości, z której pochodzisz (praca terenowa; istnieje możliwość rozszerzenia badań na inne siedliska już w ramach pracy licencjackiej lub w późniejszym czasie w ramach pracy magisterskiej).
2. Flora roślin naczyniowych pól uprawnych występujących w miejscowości, z której pochodzisz (praca terenowa; istnieje możliwość rozszerzenia badań na inne siedliska już w ramach pracy licencjackiej lub w późniejszym czasie w ramach pracy magisterskiej).
3. Udział gatunków chronionych i zagrożonych we florach różnych rejonów kraju (praca na podstawie literatury).
4. Udział antropofitów we florach różnych rejonów kraju (praca na podstawie literatury).
5. Rośliny wykorzystywane przez Polaków podczas różnych świąt o charakterze religijnym.
Prace magisterskie:
1. Flora roślin naczyniowych miejscowości z której pochodzisz (praca terenowa; praca taka stanowiłaby kontynuację pracy licencjackiej).
2. Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunku/rodzaju, którego występowanie na terenie naszego kraju jest jak dotąd słabo poznane (badania polegają na rewizji materiałów zielnikowych reprezentujących konkretny gatunek/rodzaj, zdeponowanych w herbariach na terenie Polski).

Promotor: dr hab. Marcin Nobis
Prace magisterskie:
1. Rewizja rozmieszczenia wybranego rodzaju z rodziny traw na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan - Środkowa Azja).
2. Fitogeograficzne aspekty flory roślin naczyniowych okolic "mojego" zamieszkania lub innego wybranego obszaru na terenie Polski.
3. Rewizja taksonomiczna i rozmieszczenie na podstawie materiałów zielnikowych wybranego (krytycznego) gatunku rośliny naczyniowej na terenie Polski południowej.
4. Studia biosystematyczne, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunków z rodzaju Stipa (lub innych wybranych) na terenie Polski.
5. Możliwość zaproponowania tematów własnych.

Promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
Prace magisterskie:
Analiza cech taksonomicznych i genetycznych krytycznych taksonów rodzaju Batrachium (tematy trudne, dla ambitnych, wymagania czynna znajomość języka angielskiego, dobra organizacja i otwarty umysł).

Promotor: dr Jacek Madeja
Prace magisterskie i licencjackie:
1. Holoceńska historia roślinności na podstawie analizy pyłkowej osadów jeziornych i torfowych.
2. Molekularne wskaźniki obecności człowieka w przeszłości na podstawie analizy paleo-DNA w osadach jeziornych i torfowych.
3. Palinologia sądowa.
4. Monitoring obecności ziarn pyłku roślin uczulających w atmosferze wybranego regionu.

Promotor: dr hab. Piotr Mleczko
Prace magisterskie:
1. Identyfikacja i charakterystyka strukturalna ektomikoryz wybranych gatunków grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hydnoidalnych oraz grzybów hypogeicznych.
2. Grzyby hypogeiczne w diecie małych ssaków (gryzoni) z terenu Parków Narodowych: Gorczańskiego, Pienińskiego i Ojcowskiego.
3. Systematyka grzybów poliporoidalnych z rodzaju Rigidoporus z terenu Polski i innych krajów Europy Środkowej.
4. Grzyby wielkoowocnikowe w lasach sosnowych na terenie Olkuskiego Regionu Rudnego - różnorodność gatunkowa i ekologia.
5. Symbionty ektomikoryzowe Dryas octopetala oraz towarzyszących drzew, w gradiencie wysokościowym w Karpatach.
Prace zrealizowane:
1. Biota grzybów agarykoidalnych i boletoidalnych lasu mieszanego na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Kotlina Samndomierska, woj. małopolskie).
2. Chorologia grzybów z rodzin Phallacecae i Clathraceae w Polsce.
3. Połączenia korzeni sosny i dębu za pośrednictwem grzybni ektomikoryzowej.

Promotor: dr Artur Pliszko
Prace licencjackie:
1. Analiza wybranych cech morfologicznych Solidago ×niederederi (Asteraceae)
Prace magisterskie:
1. Homogenizacja biotyczna flory roślin naczyniowych wybranych siedlisk na terenach zurbanizowanych
2. Dynamika populacji Solidago ×niederederi (Asteraceae) na wybranych stanowiskach w Polsce

Promotor: dr Kaja Rola
1. Przystosowania morfologiczne i anatomiczne organizmów kryptogamicznych (mszaki, porosty) do skażenia metalami ciężkimi.
2. Wpływ skażenia metalami ciężkimi na zbiorowiska organizmów kryptogamicznych (skład gatunkowy, bogactwo gatunkowe).
3. Wpływ czynników siedliskowych na cechy morfologiczne i anatomiczne porostów.
4. Akumulacja metali ciężkich w plechach porostów.
5. Różnorodność gatunkowa organizmów kryptogamicznych (porosty, mszaki) śródlądowych muraw napiaskowych.
6. Znaczenie struktury zbiorowisk kryptogamicznych w bioindykacji skażenia gleby.
7. Zdolności adaptacyjne wybranych gatunków porostów do niekorzystnych warunków siedliskowych.
8. Biota porostów śródlądowych muraw napiaskowych (np. Pustynia Błędowska).
9. Wpływ czynników glebowych na skład i bogactwo gatunkowe porostów.

Promotor: prof. dr hab. Maria Zając
Prace magisterskie:
A - Tematy ambitne, które mogą być przedmiotem publikacji naukowej
K - tematy konieczne do zrealizowania, z których materiały wejdą do opracowań zbiorowych np. "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Karpatach polskich".
1. Flora i zbiorowiska roślinne potoków górskich na Leskowcu i Madohorze w Beskidzie Małym. [A]
2. Bioróżnorodność wybranych terenów na Orawie (zwykle 24 km2, do zbadania). Dokładny teren do ustalenia. [K]
3. Inwentaryzacja i zbadanie rozmieszczenia kilkunastu inwazyjnych gatunków wzdłuż Wisły miedzy ujściem Soły i Skawy. [K]
4. Flora wychodni wapiennych na Pogórzu Śląskim [A], głównie w wapiennikach.
5. Bogactwo roślin naczyniowych na wybranych terenach Płaskowyżu Tarnowskiego (badania uzupełniające do flory).
6. Rozmieszczenie w Karpatach polskich i na ich przedpolu Carex demissa (na podstawie badań materiałów zielnikowych - praca kameralna).
7. Badania nad ekspansją Chaerophyllum aureum w Beskidzie Niskim.
8. Gatunki inwazyjne w Dolinie Wisłoka na terenie Pogórza.
9. Stan zachowania flory naczyniowej wybranego rezerwatu (nie badanego pod względem florystycznym) [rezerwat do wyboru i dyskusji].
10. Wnikanie inwazyjnych kenofitów wzdłuż potoków Gorczańskiego Parku Narodowego.

Promotor: dr hab. Szymon Zubek
Prace licencjackie i magisterskie (tematy dla osób ambitnych; wyniki badań mogą być przedmiotem publikacji naukowej; wymagana pracowitość, dobra organizacja pracy oraz znajomość języka angielskiego):
1. Mikoryza arbuskularna wybranych inwazyjnych we florze Polski gatunków roślin.
2. Status mikoryzowy wybranych gatunków roślin ozdobnych.
3. Wpływ inokulacji grzybami arbuskularnymi i bakteriami Rhizobium spp. na wzrost i witalność gatunków roślin zagrożonych wymarciem.
4. Wpływ inwazyjnych we florze Polski gatunków roślin na biotę grzybów arbuskularnych.
5. Wpływ grzybów arbuskularnych na inwazyjne we florze Polski gatunki roślin.

  • Ogród Botaniczny

Promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek
Prace magisterskie:
1. Analiza prac botanicznych w wybranych latach.
2. Starodruki botaniczne w bibliotekach. 
3. Opracowanie wybranych zbiorów Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ.
4. Opracowanie wybranych kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego UJ.
5. Historia zbiorów zielnikowych wybranej grupy w Zielniku Instytutu Botaniki UJ.
6. Życie i działalność naukowa botaników. 
7. Użytkowanie roślin przez społeczności lokalne na danym obszarze.
8. Rośliny rytualne wybranego obszaru (np. rośliny sakralne w kościołach Krakowa).
9. Rośliny wybranych ogrodów klasztornych.
10. Motywy roślinne w architekturze miast (budownictwo świeckie lub sakralne).
11. Motywy roślinne w sztuce (malarstwo, rzeźba, sztuka stosowana).

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Prace magisterskie:
1. Z agadnienia fitogeograficzne Polski Południowej - zwłaszcza Karpaty: Bieszczady, Beskid Niski (florystyka, fitosocjologia, numeryczna analiza danych florystycznych).
2. Rośliny ginące i zagrożone (wybrane gatunki) - badania ekologiczne, problemy czynnej ochrony przyrody.
3. Ogrody i parki jako ostoje "dzikiej" przyrody.

Promotor: dr hab. Józef Mitka
Prace magisterskie:
1. Dynamika zmian zbiorowisk leśnych w Puszczy Niepołomickiej w ostatnich 20 latach.
2. Zmienność Aconitum bucovinense w Karpatach.
3. Rodzaj Delphinium w Karpatach Wschodnich.
4. Uogólniony model liniowy (GLM) rozmieszczenia Aconitum moldavicum.
5. Carpinus betulus w Karpatach w ostatnim glacjale na podstawie analizy danych.