Program Erasmus w Instytucie Botaniki

Informacja na temat programu ERASMUS+

Oferta kursów

Koordynator

Prof. dr hab. Bartosz Płachno
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki UJ
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.29
tel.: 12 664-60-39
e-mail: bartosz.plachno@uj.edu.pl

Gdzie można pojechać?

 • Republika Czeska - Univerzita Karlova v Praze
 • Republika Czeska - Univerzita Palackeho v Olomouci
 • Republika Czeska - Ostravska Univerzita
 • Chorwacja - University of Zagreb
 • Turcja - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Hiszpania - Universidad de Oviedo
 • Niemcy - Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main

Kto może wziąć udział w Programie?

Studenci na studiach I, II lub III stopnia.
W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
Przystąpić do konkursu można warunkowo już na 1 roku studiów licencjackich.

Kryteria kwalifikacji kandydatów

 • Średnia ocen
 • Motywacja wyjazdu
 • Znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą studia za granicą
 • Udział w konferencjach naukowych, opublikowane artykuły, aktywność w kołach naukowych itd.

Jak aplikować? - Konkurs stypendialny

Rejestracja on-line na stronie:
http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Procedura rekrutacyjna na program Erasmus+ 2018/2019
Termin I Rekrutacji: 08.01-29.01.2018

Po rejestracji on-line oraz zapoznaniu się z kryteriami kwalifikacji (dostępnymi na w/w stronie) kandydaci przekazują komplety dokumentów (w podpisanej teczce) do koordynatora Programu Erasmus+ w Instytucie Botaniki - dr hab. Bartosz Płachno (bartosz.plachno@uj.edu.pl, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin IB UJ, Gronostajowa 9, pokój 2.29).

Po wypełnieniu rekrutacji a przed jej wysłaniem należy ją wydrukować.
Do podania każdy kandydat musi dołączyć List motywacyjny, w którym może podać do 3 uczelni, na które chciałby aplikować. Przy czym pierwszy wybór stanowi uczelnia, do której chcielibyśmy najbardziej wyjechać. Można podać 1, 2 lub maksymalnie 3 uniwersytety.

Załączniki, jakie należy złożyć do kwalifikacji

 • Średnia ocen za cały dotychczasowy okres studiów potwierdzona przez sekretariat ds. studenckich
 • Zaświadczenie o poziomie znajomości języka obcego wydane przez placówkę prowadzącą nauczanie tego języka
 • Oświadczenie o posiadaniu wiedzy o tym, iż stypendium stanowi tylko dofinansowanie pobytu na uczelni zagranicznej
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru określonych kursów, w tym zobowiązanie do udziału w zajęciach o charakterze seminaryjnym
 • Opinia opiekuna naukowego zawierająca zgodę na wyjazd i akceptację wybranych kursów


W przypadku planowanej wizyty w określonej pracowni i udziału w jej pracach badawczych, Polski opiekun studenta zobowiązać się do sprawowania merytorycznej kontroli przebiegu takiego "stażu badawczego" w porozumieniu z opiekunem zagranicznym.

Komisja Programu Erasmus+ w Instytucie Botaniki

 • Student Pan Michał Kuk (jako członek komisji)
 • dr hab. Halina Ślesak (jako członek komisji)
 • dr hab. Robert Konieczny (jako członek komisji)
 • dr hab. Bartosz Jan Płachno – przewodniczący


Student ma dwa tygodnie na odwołanie od decyzji komisji.

Ważne kontakty oraz informacje o programie Erasmus

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej
http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia