Egzamin dyplomowy

Egzamin licencjacki w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:

1. Zaliczenie wszystkich wymaganych kursów.
2. Zwrot książek do bibliotek.
3. Złożenie w sekretariacie następujących dokumentów na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu:

  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (opcjonalnie; wydanie odpisu dyplomu w języku obcym nie jest obowiązkowe, uczelnia może wydać taki dyplom na wniosek studenta złożony w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego po wniesieniu przez niego stosownej opłaty). Uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu (w dowolnej liczbie) w tłumaczeniu na następujące języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski,
  • formularz zgłoszenia do badań losów absolwentów UJ,
  • 6 zdjęć dyplomowych (format 45 x 65 mm).

W momencie złożenia powyższych dokumentów student otrzymuje indywidualny numer konta, na które wnosi opłatę za wydanie dyplomu. Wysokość opłaty za wydanie dyplomu i odpisów dyplomu w języku polskim wynosi 60,00 zł, opłata za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu do dnia egzaminu.

4. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu wyznaczany jest drugi, ostateczny termin egzaminu.

Egzamin dyplomowy – obrona pracy magisterskiej/licencjackiej

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego magisterskiego/licencjackiego jest:

1. Zaliczenie wszystkich wymaganych kursów (rozliczenie w systemie USOSweb).
2. Zwrot książek do bibliotek.
3. Przesłanie przez Promotora na 14 roboczych dni  przed terminem egzaminu na adres a.slaby@uj.edu.pl następujących informacji: tytuł pracy w języku polskim oraz angielskim, planowana data egzaminu oraz skład komisji dyplomowej (wraz z funkcją). BEZ TYCH INFORMACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWE PRZESŁANIE A POTEM WYDRUKOWANIE PRACY Z ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD).  
4. Złożenie następujących dokumentów na 10 dni roboczych przed terminem egzaminu:

  • praca dyplomowa wydrukowana z systemu APD z nadanymi sumami kontrolnymi (zalecane po jednym egzemplarzu dla: promotora, recenzenta i autora). Informacje dla studentów dotyczące zarządzenia nr 39/11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich): http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39
  • oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydrukowane z APD),
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (opcjonalnie; wydanie odpisu dyplomu w języku obcym nie jest obowiązkowe, uczelnia może wydać taki dyplom na wniosek studenta złożony w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego po wniesieniu przez niego stosownej opłaty).
  • formularz zgłoszenia do badań losów absolwentów UJ,
  • 6 zdjęć dyplomowych (format 45 x 65 mm).

W momencie złożenia pracy student otrzymuje indywidualny numer konta, na które wnosi opłatę za wydanie dyplomu. Wysokość opłaty za wydanie dyplomu i odpisów dyplomu w języku polskim wynosi 60,00 zł, opłata za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu wraz z recenzjami.

5. Uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej (od promotora i recenzenta, recenzje pracy powinny wpłynąć do sekretariatu na 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu).

UWAGA!
Zgodnie z § 18 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązującym od dnia 1 października 2009 r. student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową najpóźniej do 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Studenci, którzy chcą zamieścić w suplemencie dodatkowe dane o odbytych (dodatkowych) praktykach, stażach, aktywnej działalności w kołach naukowych czy środowisku studenckim, otrzymanych nagrodach, autorstwie opracowania, referatu lub publikacji, wyjazdach na programy edukacyjne (np. ERASMUS) lub konferencje naukowe itd. powinni złożyć odpowiednio wcześniej podanie do Kierownika Studiów wraz ze stosownymi załącznikami potwierdzającymi prawdziwość zamieszczonych informacji i dołączyć podpisaną płytę CD/DVD z opracowanym tekstem do umieszczenia na suplemencie.

Warunkiem odbioru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest zwrócenie do sekretariatu legitymacji studenckiej (w przypadku kontynuowania studiów na UJ należy złożyć wniosek o ponowne wydanie legitymacji). Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie powinno być potwierdzone przez notariusza.

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia  - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, zobowiązany jest zwrócić ją uczelni. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

Informacje dla studentów dotyczące zarządzenia nr 39/11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 kwietnia 2011 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich): http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

Pliki do pobrania